hemoroîdi..?

Aizsāka jauniete 

jauniete
hemoroîdi..?
20.02.2004 17:10
Visai kutelîga tçma publiskai apsprieðanai, bet klâtienç jautât ârstam man kauns..:(
Problçma tâda - no anâlâs atveres jau labu laiku ir izlîdis gabals gïotâdas..nu var sataustît tur tâdu mîkstu tâdu kâ maisiòu..nelielu.. Nereti nokârtojoties tas sâk nedaudz asiòot. Mçdz bût arî tâdas kâ spazmas anâlâs atveres iekðpusç.. Vai tie bûtu slavenie hemoroîdi? Ko darît, lai nepaliktu sliktâk? Galu galâ man ir tikai 22 gadi.. Pie ârsta iet kauns..jau rakstot esmu nosarkusi..
Lûdzu palîdziet ar padomu!
Re: hemoroîdi..?
20.02.2004 17:38
Nu, jâ, ir tie hemoroîdi. Un kâ tad tu taisies bez ârsta palîdzîbas iztikt?
ku! ieteiks tev "izrâdît mîlestîbu savam dupsim" ar iesmçrçðanu ar eïïiòu. Es iesaku doties pie ârsta. Nu, nezinu, dari kâ gribi. Manuprât, tad, kad lien jau laukâ, tas ir jau nopietni. Kaut gan varbût tas nav râdîtâjs... Man nekas nelîda laukâ, tikai sâpçja kakâjot, bet ârste teica, ka man jau esot uz robeþas, kad jâoperç. Ieteica zâlîtes palietot. Zâles ir bezrecepðu, varbût pamçìini tâs nopirkt un palietot. Saucâs Posterisan. Svecîtes. Divreiz dienâ jâstumj dupsî. Jâlieto ilgi, man teica divus iepakojumus izlietot. Nu, tur jau bûs rakstîts. Man palîdzçja, nesâpçja. Kaut gan tagad atkal tâ sâpîte ir pârâdîjusies... Bet es tieðâm neesmu speciâliste, iesaku tomçr konsultçties pie ârsta. :)
antra
Re: hemoroîdi..?
20.02.2004 17:40
Kaads tur kauns.Mani gadiem mociija shii probleema,aizgaaju pie aarsta - kjirurga,izmekleeja mani ar taadu trubinju,ko iebaaza anaalajaa atveree un izpeetiija,kas tur daraas...noteica dg un aarsteeja..
Nu jau gadu nav hemoroiidi likushi sevi maniit.Padzeeru zaales un sveciites paliku dupsii.
ku!
Re: hemoroîdi..?
20.02.2004 17:56
Neuztraucies tavas ausis nav redzamas.Ir pamats domaat ka tev ir hemoroiidi.Vispaar par sho teemu ir jau daudz te runaats un negribas atkaartoties jo tu vari to atrast darbinot mekleetaaju.Viens no maniem peedeejiem rakstiem par sho teemu manupraat ir pietiekoshi izsmeljoshs prieksh maajaas aarsteeshanaas cieniitaajiem.Bet ja nevari to atrast tad pasaki un es vinju ievietoshu sheit.Un neaizmirsti ka shaadaas lietaas ieteicams ir aarsta padoms.
Nu taas spazmas taisnajaa zarnaa ira daudzi retaaka paraadiiba un cik man zinaams ar hemoroiidiem tieshaa veidaa nav saistiitas.Vinju ceelonis driizaak ir zarnas kairinaajums nu piem.no assu eedienu lietosjanas,aizcieteejumiem un spieshanos kas savukaart veicina hemoroiidu veidoshanos.Vitamiinu lietoshana vareetu mazinaat sho probleemu.Iespeejams ka labs vareetu buut B6 vitamiins ar magniju.
Vari gribi vari rakstiit uz manu e-pastu guru03@inbox.lv
jauniete
Re: hemoroîdi..?
20.02.2004 18:30
OK, atradu to tçmu.. Milzîgs paldies!
otto
Re: hemoroîdi..?
20.02.2004 23:07
ja hemorodi iekaist, iekaist arî gïotâda apkârtnç un var rasties ðis kairînâjums
Pensionçts proktologs
Re: hemoroîdi..?
21.02.2004 11:47
Ko lai dara, draudzenît, nâksies tev kaunu pârvarçt! Gatavojies uz to, ka tev ne tikai biksiòas novilks un caurumiòâ skatîsies, bet droði vien pie reizes arî klizmu taisîs (vismaz es to noteikti darîtu, ja bûtu tavs dakters). Savulaik laikam nerûpçjies par normâlu vçdera izeju, necînîjies pret aizcietçjumiem, te, lûk, ir rezultâts! Pie ârsta gan iesaku doties pçc iespçjas âtrâk, vçlâk bûs daudz sliktâk, vispâr vairs pakakât nevarçsi! Manâ praksç ir bijuði gadîjumi, kad tâdâm dâmîtem kâ tev nâkas pat sâkumâ dot vietçjo narkozi, lai varçtu iebâzt caurumâ uzgali un iztaisît klizmu, jo sâpju dçï nav kakâts nedçïu un pat ilgâk! Un, protams, ar vienu klizmu tad parasti nekas nav lîdzams, jâtaisa vismaz 2-3 pçc kârtas! Tâ kâ, ja tevi ðâda perspektîva nevilina, fiksi marð pie daktera !!!
jauniete
Re: hemoroîdi..?
23.02.2004 09:52
Principâ jau problçmas ar periodiskiem aizcietçjumiem man ir tikai kâdu pusotru gadu.. Cînos kâ nu protu.. cenðos çst ðíiedrvielâm bagâtu uzturu, bet tas nudien nelîdz - patiesîbâ, kad saçdos kaut ko rupjâku (piem.svaigus burkânus) ir tâda sajûta, ka kaut kas vçderâ makten 'noðtopçjas' (ðíiet, ka tieði labajâ pusç tâ ap jostas vietu, jo tur tad mçdz rasties asas sâpes). Kâ tad vçl lai pret to aizcietçjumu cînâs? Pie medikamentiem zarnas âtri pierodot un kïûstot kûtras..
Pensionçts proktologs
Re: hemoroîdi..?
23.02.2004 11:12
Laiku pa laikam vajag uztaisît klizmiòu! Ja pati sev nevari, palûdz kâdam no ìimenes locekïiem! Nu, vai biji pie ârsta un ko tev teica?
mûdzis
Re: hemoroîdi..?
23.02.2004 12:10
mana pieredze laikam nav diezko pamâcoða:
pirms gadiem 5-6 sagadîjâs iespçja nopelnît labu naudu- 2 mçneðu laikâ tik daudz cik parasti visa gada garumâ, bet darbs bija saistîts ar 30- 50kg smagu lietu kustinâðanu, staipîðanu. Naudu sapelnîju, bet pçc pusgada sâkâs dîvainas pârvçrtîbas... tâkâ augoòi tûpïa atveres rajonâ, bet nez no kâ? Parâdâs un pçc mçneða pazûd. Protams mocîbas drûmâkâs- ne sçdçt, ne staigât, ne gulçt, temperatûra 37.1 C. Un tâ 3 gadus, 2,3-reiz gadâ (bet praktiski tikai paðâ tûpïa malâ). Nu apsadûðojos, aizgâju- mani apskatîja, diagnoze: hemoroîdi III, plîsums-1 gab.
Pats drûmâkais: apjautâjâs par manâm domâm par anâlo seksu...
TAS MAINI AIZSKÂRA VISVAIRÂK, jo TO DARÎJIS NEESMU NEKAD - atteicu, neatnâcu nozîmçtajâ operâciju dienâ.
Nu neko- dzîvoju, nometu 10 kg svara, aizcietçjumi nav bijuði un nav arî tagad, reizçm iesâpas kakâjot (bet pâriet 30 min laikâ) daþi pilieni asins 3 mçneðu laikâ, arî caurejas gadîjumâ sâpes ir ilgâkas. Iztiek bez svecîtçm...
Un ceru tâ dzîvot vçl ilgi.

KAD BEIGSI ÂRSTÇT SAVU SÂPI -
Pastâsti, padalies...
ku!
Re: hemoroîdi..?
23.02.2004 17:17
Jaa skarbs vecis tas Pensionçtais proktologs.Nu taisni kaa ar aamuru pa pieri.Ne pielikt ne atnjemt.
Domaaju ka taada gumijas stiepshana kaa apraksta mûdzis ir iespeejama ja nav aizcieteejumi jo preteejaa gadiijumaa probleema aatri progresee un var beigties ar Pensionçtâ proktologa aprakstiitoo scenaariju.
otto
Re: hemoroîdi..?
23.02.2004 20:21
aizcietçjumi, aizcietçjumi galvenais ir sçdoðð dzîvesveids - tas provocç aizcietçjumus, venozu stâzi ðajâ zonâ, sasvisðanu
kustçties vajag
riba
Re: hemoroîdi..?
24.02.2004 01:53
Pensionçtais proktologs ir pârâk vecs, jo klizmu taisa mâjâs pirms apmeklçjuma, nevis kabinetâ....
Jo âtrâk aiziesi, jo paðai labâk! Ir normâli ârsti un nerodas riebîgas sajûtas uz mûþu. Saòem drosmi un uz priekðu! Es tiku cauri ar speciâli taisîtâm svecîtçm, bija plîsums un hhh
ku!
Re: hemoroîdi..?
24.02.2004 03:16
Ha ha riba.Tas jau veel ir labi ja to klizmu var taa vienkaarshi njemt un iztaisiit.Un turklaat tauta tagad ir tik infantiila ka prieksh daudziem klizma shkjiet briesmu pilna un sarezhgjiita proceduura.
Tepat forumaa kaadreiz lasiiju ka meitenes gatavas uz visu lai nebuutu jaaizciesh shii "pazemojoshaa" proceduura.Taa kaa proktologiem darba neaptruuksies un vinji ar gumijas cimdiem un klizmaam brunjojushies varees sagaidiit savas nedeelju un divas nekakaajushaas pacientes.
n
Re: hemoroîdi..?
24.02.2004 11:02
Vai hemoroîdi var izraisît ilgstoði ðíidru vçderu + gâzes?
ku!
Re: n
24.02.2004 16:59
Neesmu dzirdeejis ka no hemoroiidiem buutu caureja un gaazes.Tam nav arii nekaada pamatojuma.Jaa kaadam ir citas domas tad lai raksta.
Ave
Re: hemoroîdi..?
24.02.2004 21:04
Hemoroîdi nu nekâdi nevar izraisît ilgstoðu caureju un gâzes vçderâ.Jâmeklç cits cçlonis.Bet abas sûdzîbas kopâ gan var bût-tas viens otru neizslçdz...
Pensionçts proktologs
Re: hemoroîdi..?
25.02.2004 10:18
Nu, meitenît, kur tad tu pazudi? Kâ tavs dupsîtis ðobrîd jûtas?
jauniete
Re: hemoroîdi..?
26.02.2004 14:53
Sorry, nevaru pagaidaam saduushoties aiziet pie taa aarsta..
P.s. Mans 'dupsiitis' juutas visai labi..
Ave
Re: hemoroîdi..?
26.02.2004 23:18
Diez ko tam pensionçtajam proktologam tâda neviltota interese???
zita
Re: hemoroîdi..?
27.02.2004 00:14
Gandrîz vai slimîga interese..:)))
Pensionçts proktologs
Re: hemoroîdi..?
28.02.2004 10:54
Tâ, protams, tava darîðana, vari neârstçties, tikai òem vçrâ, ka tad, kad tavs dupsis bûs galîgi "èupâ", tev lîdzçt varçs vienîgi operâcija. Un pçc tâs apmçram mçnesi bûs jâguï slimnîcâ, kur tev ik pârdienas taisîs klizmas, jo pati pakakât nevarçsi, kamçr rçtas nebûs sadzijuðas.
P.S. Vai pie ginekologa neesi bijusi? Un vai tev tur nelika gulties uz krçsla un nebâza pirkstu anâlajâ atverç? Ko tad tâ baidies no proktologa?
kkk
Re: hemoroîdi..?
28.02.2004 14:01
lai dievs atpesti no pensioneta proktologa,labi,ka sis jau pensija
ku!
Re: hemoroîdi..?
28.02.2004 14:23
Pensionçtajam proktologam.
Iespçjams ka tu patieðâm esi ârsts.Un tas ko tu raksti principâ ir pareizi bet nu tâ pasniegðanas maniere nu piedod vecît....Nu tâ kâ ar tanku pa mazdârziòu.Te taèu meitençm delikâtas problçmas jomajo....
riba
Re: hemoroîdi..?
28.02.2004 18:03
jaunietei,
pieraksties, kamer sagaidisi rindu, sakuma busi traki uztraukt, pec tam labi, ka pierakstijos, pie kabineta durvim nafig es te atnacu, gribu prom, pec apmeklejuma, beidzot es to izdariju, ceru, ka bija pedejais apmeklejums.
pensionetajam proktologam,
drosi, ka nostaïìija par to, nu kamdçï es pensijâ...
Pensionçts proktologs
Re: hemoroîdi..?
29.02.2004 11:06
Es vienkârði gribu tai dâmîtei pateikt, kas viòu sagaida, ja laikus neârstçsies! Un lietas jâsauc to îstajos vârdos!
dr.dr.
Re: hemoroîdi..?
01.03.2004 09:33
Domâju, ka pensioçtais kolçìis pârspîlç ar tâm klizmâm un mçnesi slimnîcâ, bet citâdi - viòam ir 100% taisnîba.

Jo âtrâk griezîsietie pie speciâlista, jo mazâka iespçja tikt lîdz ielaistam gadîjumam, kad nepiecieðama plaða un Jûsu gadîjumâ izteikti sâpîga un nepatîkama operâcija un pçcioperâcijas periods.

Ðkiet modernajâ proktoloìijâ klizmu pielietoðna kïûst arvien retâka, ir pieejami normâli un kvalitâtîvi dzerami preparâti.
D.
Re: hemoroîdi..?
02.03.2004 12:26
Izlasi, meitenît! Ceru, ka krieviski saproti?

...Я вижу, как Вы входите в мой кабинет проктолога, смущаясь и краснея, потому что другой доктор уже назначил Вам мое обследование, и Вы долго шли по коридору из одного кабинета в другой, терзаясь сомнениями. А вдруг там - неприятный и грубый старик, или толстая тетка? Но, открыв дверь, вы увидели доброжелательного мужчину средних лет, приветливо улыбнувшегося навстречу и поднявшегося из-за стола, за которым он что-то писал.
На нем был белый халат, сверкавший чистотой; на шее, как это принято у медиков, - стетоскоп. Высокого роста, с серыми и живыми глазами, он внушал доверие и спокойствие.
Заперев дверь, я прошу Вас раздеться. Окидывая взглядом кабинет, вы замечаете на столике и в стеклянных шкафах разные инструменты и приспособления - резиновые трубки и баллоны, пластмассовые сосуды и наконечники, металлические блестящие инструменты, похожие на щипцы, и много других, непонятных предметов, которые все предназначены для того, чтобы исследовать вашу интимную попку. Знакомый холодок пробегает по вашей спине, сладко перехватывает дыхание, ноги сами по себе становятся мягкими. Конечно, Вы знаете, что в вашу попочку сейчас обязятельно что-нибудь вставит этот мужчина, и жаркий стыд, смешаный с желанием, снова охватывает Вас. Но обратного пути нет, да и особого желания отказаться от предстоящей процедуры тоже нет. Вы становитесь подвластны своему тайному влечению, которое сейчас воплотится в реальность, гипноз предвкушения и ожидание начала уже овладели Вами...
А я не обращаю внимания на то, как Вы снимаете сапожки, расстегиваете юбку, повернув ее крючками наперед, и спускаете вниз, вильнув бедрами. Повернувшись к Вам, вижу стройную фигурку, округлые очаровательные формы женских бедер и попы. "Раздевайтесь, раздевайтесь", говорю я, и Вы начинаете неспеша снимать колготки, доставляя мне удовольствие наблюдать за грациозными движениями рук, сдвигающих тонкий черный нейлон и обнажающих белое тело...
Я командую Вам лечь, и Вы укладываетесь животом вниз на жесткую кушетку, покрытую чистой белой простынью. Остается снять маленькие кружевные трусики, которые практически ничего не прикрывают, и даже, кажется, не помешали бы процедурам. Я это проделываю сам, с некоторым трудом преодолевая широкие бедра и вызывая покачивание прекрасной женской попы, которая предстает во всей своей красе.
Едва уловимый аромат каких-то терпких французских духов проносится в воздухе, напоминая мне о том, что кроме пациенток есть еще и прекрасные женщины...
Измерение температуры - следующий шаг в обследовании. Конечно, сначала необходимо смазать маленькую дырочку, плотно закрытую от посторонних посягательств. Чтобы получить первую реакцию пациентки на предстоящие манипуляции, я использую не тонкий термометр, а обычный, 8 мм. Беру на палец, покрытый тонкой резиновой перчаткой, немножко смазки и начинаю неспеша растирать ее поверх входа, делая круговые движения, захватывая немножко ягодицы, которые держу другой рукой, широко раздвинув в стороны. Попочка сжимается, когда палец проходит по ней, и расслабляется, когда я убираю руку. Но я продолжаю движение, уже подольше останавливаясь на розовой дырочке, прижимая к ней палец и как бы пытаясь проникнуть внутрь. Сначала мускулы сжимаются, но палец остается прижатым, и они расслабляются. Я прошу Вас подышать глубже, и на очередном выдохе палец оказывается уже в попке, легко проскользнув внутрь. Теперь лучше подержать его неподвижно, чтобы Вы привыкли и мускулы не схватывали его при каждом движении.
"Не беспокоит?" - спрашиваю я, и слышу утвердительный ответ. "У Вас пока нет никаких отклонений от нормы" - сообщаю я Вам, и под эти успокаивающие слова ввожу палец почти до конца, медленно поворачивая в попочке и проверяя внутреннюю поверхность. Все нормально, я вхожу легко и свободно, так же легко выхожу назад, Вы уже успокаиваетесь и не чувствуете напряжения процедуры. Я беру смазанный термометр и легко вставляю в попку, поворачивая на полпути в сторону пупка. Отпускаю левую руку, - термометра почти не видно. Иду к столу, открываю журнал и записываю первые впечатления от осмотра.
Вы ощущаете в себе некоторую приятно-необычную новизну, не определив еще для себя, как к этому относиться. Хотя однажды был такой случай, когда пациентка, пока я делал запись в журнале, несколько раз вынимала и вводила сама себе термометр, не интересуясь его показаниями, а испытывая удовольствие от самого процесса скольжения его в попке. Конечно, тайком от меня, думая, что я этого не вижу.
Но вот прошли три минуты и я, снова раздвинув ягодицы левой рукой, вынимаю термометр. Конечно, температура в норме, и мы будем переходить к основному обследованию. Для этого придется почистить нижний участок кишечника, и я собираюсь сделать простую очистительную клизму с bardex наконечником, чтобы не было неожиданнстей и неловкости. Наконечник - одноразовый, с одним шариком. "Повернитесь на левый бок" , командую я Вам, и беру в руки накончник.
Он сделан из упругого резиноподобного пластика, с овальным торцом и боковыми отверстиями, толщина - примерно с палец, не больше. Перед отверстиями, примерно на расстоянии 3..5 см, на наконечнике закреплена надувная емкость из тонкой прозрачной резины, примерно такой, из которой делают ректальные презервативы, и которая в обычном состоянии практически незаметна на поверхности наконечника. Эта часть вводится внутрь и с помощью небольшого баллона надувается, расширяясь в попке и препятствуя выпадению наконечника, и, что самое важное, не давая воде вылиться самопроизвольно наружу. Этот наконечник, смазанный и блестящий, я держу в правой руке, левой поднимаю верхнюю половинку Вашей попы, ...
... Но тут вспоминаю, что надо бы сначала сделать небольшую очистительную клизму, просто удалить то, что может находиться совсем рядом. Поэтому откладываю bardex наконечник и прошу Вас снова перевернуться на животик. Так же, как я измерял температуру, снова с удовольствием раздвигаю Вашу попку, добавляю смазки на розовую нежную дырочку и вставляю в нее резиновую трубочку, неглубоко, примерно на 10 см. В большой прозрачный пластмассовый шприц набираю воду, присоединяю к нему трубку с наконечником, и вставляю его в вашу трубочку. Постепенно нажимаю на поршень и Вы чувствуете, как вода идет внутрь, прохладная и хорошо ощутимая. А я немного вынимаю трубочку, чтобы водичка струилась с самого краю, сразу за попочкой, где ощущения наиболее отчетливы и приятны. Потом снова прогвигаю в глубину. Отсоединяю опустевший шприц и набираю вторую порцию воды. Все повторяю еще раз, так же двигая тубочку в попке, чтобы вода равномернее заполняла нижнюю часть кишечника.
Теперь - скорее в туалет, и снова прошу ко мне. Высушиваю Вашу попку, смазываю успокаивающим кремом, и снова поворачиваю Вас на левый бок. Теперь можно начинать. Я приподнимаю верхнюю ягодицу и медленно ввожу bardex на всю его длину в блестящую розовую дырочку Вашей попки. Потом беру в руку черный резиновый баллон помпы, которая с помощью тонкой трубочки соединена с шариком наконечника, и сжимаю его. Вы чувствеуте, как в попке расширяется что-то мягкое и приятное. Я отпускаю баллон, он распрямляется и засасывает воздух, издавая знакомый звук резиновой клизмы-груши. Я второй раз сжимаю его, накачивая воздух в Вашу попку и в шарик наконечника. Он продолжает расширяться и все сильнее раздвигает какие-то приятные уголки, доселе недоступные. Третий раз засасываю воздух и третий раз закачиваю внутрь. Теперь Вам можно делать разные движения, не опасаясь, что наконечник выскочит. Это особенно привлекательно, когда используешь bardex при сексуальном контакте - можно непрерывно получать разнообразные ощущения от смены позиций, от движения тела, от расслабления анальных мышц; а трубка, которой наконечник соединен с емкостью, постоянно "водит" наконечник в попке, поворачиая его в разные стороны...

Пора давать воду - я открываю кран, и жду, пока опустеет емкость с водой, примерно один литр оказывается внутри Вашего животика. Я закрываю краник, и мы должны подождать минут пять. "Как Вы себя чувствуете?" - спрашиваю. Вы раздумываете, как ответить, но пока что ничего особенного и не происходит. Однако через пару минут вода дает о себе знать, и я прошу Вас повернуться на спинку, согнув ноги. Поглаживаю живот по кругу, как обычно делают маленьким детям . Это приносит облегчение, но ненадолго. Шустрая водичка очень быстро оказывается у самого выхода, однако наружу ей дороги нет. Я вижу, как Вы инстинктивно поджимаете ноги, и советую встать на коленки и локти. Такой маневр помогает, неприятные позывы исчезают, я снова поглаживаю и массажирую Ваш животик. Еще раз сжимаю баллон, подкачивая воздух в наконечник, поправляю его в Вашей попке, и это приятное движение сглаживает недостатки процедуры...
С теплым и необъяснимым чувством вижу слегка раскрывшиеся губки, влажные и нежные, доверчивые и поэтому, кажется, очень близкие и родные...
Я провожаю Вас в туалет, придерживая инструменты, открываю пробочку и впускаю воздух из наконечника. Вы освобождаетесь от всего, что было в попке и кишечнике, а я вижу, что придется повторить клизму, так как до чистой воды мы не добрались. "Нагнитесь, пожалуйста" - я вытираю Вас салфеткой и приглашаю снова на кушетку. Наполняю водой новую емкость, присоединяю к трубке чистый Bardex, подключаю баллон. Укладываю Вас на спинку, прошу согнуть ноги и развести их в стороны. Осторожно раздвигаю ягодицы и смазываю попочку...
...Теперь Вы уже не напрягаетесь, и шарик проскакивает в попку очень легко, лишь в самом начале раздвигая ее упругое колечко. Я совершенно отчетливо чувствую, что Вы начинаете испытывать удовольствие от процедуры, напряжение и неловкость первых минут покидают Вас. Это чувство не может оставить меня равнодушным. И когда шарик скрывается в попке, вид маленькой дырочки, охватывающей красную трубку наконечника, заставляет пробудиться мой собственный инструмент. Я медленно продвигаю трубку вглубь, она скользит внутрь, а Вы поднимаете ножки еще выше, прижимая их к груди. Я раздвигаю ягодицы пошире, касаясь ладонью нежных губок, и еще дальше ввожу наконечник.
Тут раздается вздох, который невозможно истолковать никаким другим образом, как желание женщины получить то, что бывает между ней и мужчиной в момент близости. Наши мысли и чувства естественным образом совпадают, и я чуть посильнее прижимаю ладонь к губкам, а пальцами еще шире развожу в стороны ягодицы, совершенно раскрывая попочку с красным наконечником в ней. Подаю трубку назад, пока шарик не упирается в кольцо ануса изнутри, а потом вновь начинаю вводить наконечник. Снова раздается сладостный вздох, я не тороплюсь, только чуть изгибаю трубку, чтобы она входила под углом, вызывая больше ощущений. И она скользит, блестящая и красная, медленно входя в блестящую попочку...
Тут я чувствую, как ваша рука стискивает мой локоть, притягивая его к себе, чтобы ладонь сильнее прижалась к губкам. Я не возражаю, и уже ощущаю жар и влагу под рукой. Приходится отпустить ягодицы, так как Вы заставляете мои пальцы расположиться меж губок, и вот я уже перебираю нежные лепестки, находя маленький упругий клитор. Ладонь чувствует шелковистые упругие волоски на лобке, возвышающимся над животиком, пальцы нежн
ieva
Re: hemoroîdi..?
02.03.2004 13:06
dr.dr.
Re: hemoroîdi..?
02.03.2004 15:45
Ierosinâtjums servera administratoram - ðâdus murgus ârâ!!!
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 17 pieskaita 1?
Ziņa: