Rehabilitçjoðâ fizkultûra

Aizsāka Mateus 

Rehabilitçjoðâ fizkultûra
03.07.2008 18:08
Domâju daudziem bûs interesanti uzzinât kaut ko jaunu vai vnk nepiecieðamo par rehabilitçjoðo un ârstniecisko fizkultûru. Es ðajâ jautâjumâ nezinu gandrîz neko, tâdçl arî pats ar vislielâko interesi sekoðu jaunumiem ðajâ tçmâ.

Paðu interesç atjaunoðanâs pçs meniska operâcijas. Droði vien ka taisît tupienus ar 220kg peec mçneða jau nedrîxtçs...

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10Edited 1 time(s). Last edit at 03.07.2008 18:08 by Mateus.
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
04.07.2008 12:22
Paldies, Mateus! :))

Ir jau diezgan bçdîga ðobrîd situâcija arî ârstnieciskâs vingroðanas jeb fizioterapijas (nejaukt ar fizikâlo jeb aparâtu terapiju) jomâ. Gan RSU, gan LSPA sagatavo fizioterapeitus pçc smagi novecojuðâm programmâm un tad nu tiem daþiem, kam nav slinkums uríçties tâlâk un papçtît, ko tad pasaulç pçdçjos 50 gados atklâjuði, nâkas stâvçt visai smagâ opozîcijâ. :(

Par rehabilitâciju pçc meniska op - nu nevarçsi gan pçc mçneða taisît savus 220 kg pietupienus. Ja nevçlies apmeklçt gudru (!!) rehabilitologu vai fizioterapeitu, tad sameklç vismaz daþâdas lîdzsvara virsmas un sâc trençties nostâvçt uz tâm.
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
04.07.2008 12:59
Es klausoties ko tik nevareeshu peec operaacijas taa arii neesmu uz to nobriedis :D Celi vel neklemmee un staigaat varu, treneeties arii. Viens aarsts saka jaagriezh, sporta aarsts saka ja netraucee nav jaagriezh. Vot i vaacu info jau 2 gadus :)

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
04.07.2008 13:04
Nu, ja netraucç, tad es es ar ðaubos, vai vajag griezt. bet kaut kâdi simptomi tomçr ir, ja jau vairâki ârsti konsultçti?
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
04.07.2008 13:11
Nu kaadu laiku peec traumas klemmeeja to celi man. A otrs celis vnk reizeem jaaizkrakshkjina. Tas arii viss. Nekas nesaap. Nee nu ja es taisu smagu kaaju treninju nesaiteejot celjus (svari 180 un vairaak pietupienos) tad ir velkoshas saapes tai celii kuru agraak klemmeeja. Bet taa nekaa cita.

Tagad lociitavaam pasuutiju vel shadu te kompleksu:
Joint Construction Complex
Glucosamine (as HCl, Sulfate KCl)
Methylsulfonylmethane (MSM)
Chondroitin Sulfate A (CSA)
Chondroitin Sulfate B (CSB)
Joint Lubrication Complex
Flaxseed Oil
Cetyl Myristoleate Proprietary Blend-
(cetyl myristoleate, cetyl myristate, cetyl palmitate, cetyl laurate, cetyl palmitoleate, cetyl oleate)
Hyaluronic Acid
Joint Support Complex
Ginger Root Extract
Turmeric Extract
Boswellia
Quercetin
Bromelain
Vitamin/Mineral Support
Vitamin C (as ascorbic acid)
Vitamin E (as d-alpha tocopherol)
Zinc (as picolinate)
Selenium (as sodium selenite)
Manganese (as sulfate)

Agraak dzeeru tikai glukozamiinu.

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
04.07.2008 13:21
Izskatâs labais! Un prâtîgi, ka dzçri kaut vai to paðu glukozamînu.

bet celim noteikti ir jâtrenç stabilitâte - cik cieðos draugos esi ar lîdzsvara virsmâm?
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
04.07.2008 13:25
:)
tas buus ljoti smiekliigi ja teikshu ka nesaprotu par kaadaam virsmaam iet runa? :D

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
04.07.2008 13:40
òea, tas bûs ïoti bçdîgi ;)

paskaties google attçlos kaut vai "airex balance pad" (labs iesâkums) un "togu dynair" (ðitais gan jau drusku trençtâkiem derçs).
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
08.07.2008 13:09
Gimli, kas Tu esi un kur Tevi var satikt?
kachenite@inbox.lv
Meklçju kâdu, kurð ar mani (manu plecu) varçtu padarboties.Edited 1 time(s). Last edit at 08.07.2008 20:25 by kachenite.
MrE
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
08.07.2008 16:52
Mateus, man celim ari lidziga h**na.. man ikdiena baigi sap tieshi kreisais celis, taka piemeram celies kajas ir jaizloka kaaja ut.t.
Kaadulaiku jau fizioterapijaa
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
25.08.2008 15:59
Esmu apbçdinâts par daþu labu kurð îsti tomçr nepârzin un neizprot RSU studiju programmu! Otrkârt dot padomus internetâ neredzot pacientu ir neprofesionâli un neatbildîgi! Treðkârt glukozamîns diskam- jauna terapija?? hu huu To jau arî mâca universitâtç pareizu situâcijas analîzi, izpratni katrâ atseviðíâ situâcijâ un tikai tad kopskats.
Gatavs uz dialogu!
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
25.08.2008 17:59
Kaut kaa nemaniju nekokur ieteiktu glukozamiinu disku probleemaam :) Par lociitavu probzu profilaksi gan runaajaam :)

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
KKlaiku fizter
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
26.08.2008 09:57
Labi labi! Veiksmi!
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
30.08.2008 03:54
1) Leonîds Sluckis "Balstaudi un locîtava - bioíîmja un funkcijas" 262. lpp "Hondroprotekcija, tâs bioíîmskie pamatojumi"

2) salîdzini kaut vai ðo fizioterapeitu bakalaura programmu ar RSU http://www.ftvs.cuni.cz/eng/international/physiotherapycurriculum.php
Latvijâ ðobrîd valdoðâ tendece ir saraþot pçc iespçjas âtrâk un vairâk fizoterapeitus, izglîtîbas kvalitâti nostumjot k-kur n-tajâ plânâ, jo prioritâte ir fizioterapeitu - dunduku bars, kurð par sviestmaizi bûs spiests strâdât rehcentros un slimnîcâs, jo nekam citam derîgs nebûs tâpat. Jâteic, ka fizioterpijas neklâtienes programmas atvçrðana manis teikto tikai apstiprina - kvantitâte, nevis kvalitâte ir topâ.
KK F
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
02.09.2008 14:18
Ok piekriitu par sviestmaizi bet vai tev ir labaaks plaans?!?!
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
02.09.2008 15:18
:)
Es zinu 1 (pagaidaam 1) sporta aarstu kursh straadaa par summaam kas ir taalu no sviestmaizes bet za to ar vinja paliidziibu sanaak tiiri veiksmiigi saglabaat optimaalu veseliibu neskatoties uz sporta meerkjiem :)

Kaut nu buutu vairaak taadu specu :)

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
07.09.2008 18:27
Bet tieði ðai sviestmaizç jau arî ir tâ problçma - tie, kas sagatavo fizioterapeitus, nav ieinteresçti pieïaut to neatkarîbu. Viòiem vajag tieði ðâdus "speciâlistus", kas neko citu nespçj, kâ vien par sviestmaizi atstrâdât stundas rehcentros.

RSU programma varbût vçl uz papîra izskatîtos puslîdz pieòemami (lai gan,ðtrunts tur vien ir, ja salîdzina kaut vai ar to paðu èehu programmu), bet realitâtç arî tas nieks nekam neder. Par LSPA un Daugavpils sagatavotajiem fizoterepeitiem vispâr labâk neizteikðos.

Par piemçru varu minçt, ka manu studiju laikâ par stâjas novçrtçðanu bija viena vienîga lekcija, bet par skoliozi vispâr tikai 1 teikums visu ðo 4 gadu laikâ. Muskuïu novçrtçðanu joprojâm mâca pçc novecojuða Kendala, manuâlâ terapija vien pâris nodarbîbas, Bobats - knapi pieminçts, Vojta, Janda, manuâlâ limfodrenâþa, muskuïu íçdes un kustîbu stereotipi - nemaz netika pieminçti utt Kur nu vçl idiotismus, ko katram iedzina pakausî, ka diafragmâlâ elpoðana ir optimâlais elpoðanas stereotips...Fantastiski sagatavoti fizioterapeiti, ne?

Labâk plâns? Kamçr Latvijas Fizoterapeitu Asociâciju nevadîs fizioterapeiti, nekas nemainîsies, jo katra jauna vçsma ðai sasmakuðajâ dîíî tiek noslâpçta jau saknç.
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
09.09.2008 22:30
1.Kas tad to asociâciju vada, Gimli?
2.Ko ieteiksi darît cilvçkiem, kas ir ar mieru maksât vairâk, nekâ tikai "sviestmaizi"?
3.Kâda ir atðíirîba starp rehabilitologu un fizioterapeitu?
4.Varbût var pateikt, kas tas ir un kâ tas saucas: Noguldîja mani uz tâ speciâlâ galda, ar pirkstiem kâdas minûtes pabakstîja mugurâ. Bija ïoti patîkama procedûra. Pçc tam gribçjâs dzîvot, visu ko iet, darît. (Pirms tam bija baigais "besis", viss apnicis) Liekas, ka pa tâm nedaudzâm minûtçm dr. man arî galvu sakârtoja! Kad prasîju, kas tas bija, pateica, ka tas esot signâls muskuïiem, ka jâkustas.
Vienâ postâ daudz jautâjumu, bet ceru, ka atbildçsi.Paldies!Edited 2 time(s). Last edit at 09.09.2008 22:57 by kachenite.
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
09.09.2008 22:39
Salîdzinâðanai: pirms pusgada es varçju nosçdçt uz krçsla max pusstundu, tagad varu kaut vai visas 24h pavadît sçþot, ja vajag. Arî spogulî tagad patîk uz sevi paskatîties.
Tâtad kaut ko jau viòa man labu izdarîja, tâ rehabilitoloìe.
Bet es jau pati pievienoju viòas vingrojumu programmai ðo to, ko man studiju laikâ trennçjoties, iemâcîja.Edited 1 time(s). Last edit at 09.09.2008 22:40 by kachenite.
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
10.09.2008 03:55
1) Rehabilitologi (darbâ - fizioterapeitu tieðie priekðnieki)
2) cerçt, ka paveiksies atrast zinoðu speciâlistu
3) rehabilitologs ir ârsts, fizoterapeits ir funkcionâlais speciâlists (par ârstu mâcâs 6 gadi + rezidentûra; par fizoterapeitu 4 gadi + 2 gadu praktizçðanâs sertificçta spec vadîbâ)
4)"Noguldîja mani uz tâ speciâlâ galda, ar pirkstiem kâdas minûtes pabakstîja mugurâ" ðis apraksts varçtu atbilst ïoti daudzâm metodçm un tehnikâm - sâkot ar manuâlo terapiju un osteopâtiju lîdz rolfingam, dorna metodei u.c. neskaitâmâm metodçm
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
10.09.2008 16:55
kachenite: atrodi kaadu kursh ir paliidzeejis smagatleetam nekljuut par invaliidu sportojot domaaju, ka tam varbuut (!) buutu jaazin arii kaa Tevi savest kaartiibaa.. lai gan taa ir cita shtelle galiigi...

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
11.09.2008 22:42
Gimli:
2) Cerams, ka paveiksies. :)
3) Kas ir "funkcionâlais speciâlists" man nav skaidrs, bet gan jau iztikðu, to nezinot.
4) Uzzinât to, kâ sauc to kaifîgo procedûru, man laikam nav cerîbu :(

Kaèâties es negribu, bet pamçìinât uzrâpties Monblânâ gan varçtu. Tâtad izturîba jâtrennç.
Pçc fizikâlâs terapijas un divâm blokâdçm traumatologs mani aizsûtîja "dzîvot savu dzîvi". Viòð nezinot, kas un kâpçc man sâp. Es saprotu, ka tur ne tâdi vien pie viòa kabineta durvîm gaidîja- daþi vispâr knapi kustas. Un rinda 11 dienâ pieòemðanâ 5 stundas uz priekðu gaida. Tikai ko man: gaidît, kamçr artrozes sâkuma stadija un citi "brînumi" (USG un MR izmeklçðanas rezultâti) pârvçrðas treðajâ stadijâ un vçl par sazin, ko?
Laikam visvairâk gribu saprast, kas notiek. Kapçc tikmçr, kamçr sçþu pie datora,braucu autobusâ, viss ir kârtîbâ? Tikko izdomâju iztîrît mâju (nav taèu nekâda baigâ slodze!), pçc tam vairâkas dienas jûtu, ka ir problçmas. Pa sienu jârâpo nav, bet aizmirst, par veco traumu arî nav iespçjams.
Tas, ko rehabilitoloìe darîja, bija vairâk vçrsts uz skoliozi (C4,5,6,7; zinu, jûtu, ka krûðu daïâ arî kaut kas nav riktîgi, bet RTG tur 4g nav taisîts). Pleca locîtavai viòa neko nedarîja, jo nebija vçl USG rezultâtu.
Ðobrîd sekoju Runcenes padomam un no dakteru apmeklçðanas atturos. Gribas saprast, kas ir kas. No tâ nemirst, varu pagaidît.
Ko man darît? Tâ ir normâli, ka man ir pçc tâdas senas (sastiepts, pameþìîts?) pleca traumas? Vai artrozes sâkuma stadija ir normâli 34 gados? Un ar ko man sâkt: traumatologs, sporta ârsts vai fizioterapeits jâmeklç?
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
12.09.2008 09:24
kas Tev teica ka jaakachaajas? :)
Tu laikam lasiit iisti negribi :D BEt nu ok... ja Tavupraat sporta aarsts kas straadaa ar smagatleetiem liks Tev kachaaties - domaa taa taalaak :D
Gribi kaapt Monblaanaa meklee Liepinja kungu ieksh www.vx.lv

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
12.09.2008 10:33
Funkcionâlais speciâlists strâdâ ar funkciju traucçjumiem, piem, ja ir sâpes plecâ, tad atjauno muskuïu saspçli ap pleca locîtavu, pleca kaula kustîgumu pleca locîtavas dobumâ, uzlabo lâpstiòas stabilitâti, koriìç elpoðanas stereotipu - muskuïu saspçle, kaula kustîgums, lâpstiòas stabilitâte, elpoðanas stereotips - tâs visas ir íermeòa funkcijas un to ierobeþojums rada daþnedaþâdas sûdzîbas.

Ko tieði Tev darîja konkrçtais ârsts laikam jau visdroðâk bûs pajautât viòam paðam, pârçjie vien var minçt, kas tas bija. ;)
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
12.09.2008 12:11
Mateus:
Liepiòa kungu pazîstu un viòð mani ar. Viòð vairs vx.lv nav atrodams- tâ ir viòa bijuðâ kompanjona lapa.
www.adventurerace.lv ir Kristaps Liepiòð meklçjams. Ir vçl daþi Latvijâ, kas piedâvâ tâdus pakalpojumus.
Izturîbu Liepiòð netrennç, tâ jatrennç paðai.
Sadaïa saucâs "Rehabilitçjoðâ fizkultûra".
Par to arî interesçjos- ko man ar savu probzu darît un vai vispâr var kaut ko izdarît? Ir mazliet ðaubas, vai ar to probzu vispâr lîdz kalnu galotnçm var tikt.

Gimli: Paldies! Vismaz kâda skaidrîba.Edited 2 time(s). Last edit at 12.09.2008 12:40 by kachenite.
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
12.09.2008 12:52
Tu laikam neesi lietaskursaa, ka www.vx.lv = www.adventurerace.lv :) Bet nu tagad Tu to zini :)

__________________________________________________________________________________________________
“Thinking is difficult, that’s why most people judge.”
Ko homeopātam nozīmē pludmale? Urīns D10
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
12.09.2008 17:49
Reiz bija viens vx.lv, tâ îpaðnieki sastîdçjâs un tapa adventurerace.lv un raid.lv.
Vçl lîdzîgâs lapas: triade.lv, alpturs.lv, laca.lv, piedzivojumi.lv. Vçl daþas ir, uzreiz neatceros...
Bet tas uz rehabilitçjoðo fizkultûru vairs neattiecas.
Sajaucu raid ar vx:)Edited 1 time(s). Last edit at 12.09.2008 17:49 by kachenite.
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
20.10.2008 01:30
Agraak dzeeru tikai glukozamiinu.

Bertrams Zariòð uzskata ,ka ieteikt glukozamînu locîtavâm ir tas pats kas plikpaurim çst matus . Kas ir B Zariòð.....http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=173
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
21.10.2008 22:14
nu un Leonîds Sluckis domâ savâdâk. Ko domâ Sluckis vari izlasît:

Sluckis Leonîds (1927-1927- ; Леонид ИльичЛеонид Ильич). Balstaudi un locîtava - bioíîmija un funkcijas / Leonîds Sluckis ; zinâtniskâ red. Anita Ozoliòa ; vâka dizains Ieva Tiltiòa. - Rîga : LU Akadçmiskais apgâds, 2006. - 431 lpp. : il., sh., tab. - Bibliogr.: [385.]-426.lpp. - L. Slucka grâmatâ liela uzmanîba pievçrsta saistaudu komponentu mehâniskajai nozîmei, formulçts uzskats par saistaudiem kâ regulçjamâm mehanobioíîmiskâm konstrukcijâm. Tâ veltîta balstaudu, sinovâlâs membrânas, sinovija bioíîmijai, molekulârbioloìijai un funkcijai normâ un patoloìijâ. Apkopoti jaunâkie literatûras materiâli ðajâ jomâ, kâ arî autora un viòa lîdzstrâdnieku iegûtie dati. Grâmata adresçta bioíîmiíiem, traumatologiem ortopçdiem, artrologiem. ISBN 9984-7833-5-9
Re: Rehabilitçjoðâ fizkultûra
23.10.2008 04:08
Ir tâdi artrologi arî?
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 10 pieskaita 23?
Ziņa: