Ceïgala krustenisko saiðu operâcija

Aizsāka OZO #8 

Zinu, ka kopçjais rehabilitâcijas laiks pçc ðâdas operâcijas ir ap 6 mçneðiem, bet cik ilgs laiks ir jâpavada slimnîcâ?
6 mçneði pie nosacîjuma, ka operâcija ir bijusi veixmîga un rehabilitâciju veiksi speciâlista uzraudzîbâ. Protams, neþçlojot naudu rehabilitâcijai.
Cik pareizi veiksi rehabilitâciju, lielâ mçrâ noteiks tavu turpmâko dzîvi sportojot, arî mierîgi dzîvojot.

Paðam veica kreisâ ceïgala priekðçjo krustenisko saðu plastiku pirms ~4 gadiem.
No slimnîcas mani izlaida pçc 2 dienâm no operâcijas brîþa. Izlaida daïçji piespiedu kârtâ ar paaugstinâtu íermeòa temperatûru un nepârâk labu paðsajûtu, jo vajadzçja atbrîvot vietu (bija ziema, viens pçc otra slimnîcâ ienâca ziemas prieku cienîtâji ar kâju/roku traumâm).

Es personîgi uzskatu, ka 4 dienas ir min. laiks, kas jânoguï slimnîcâ pçc ðâda veida operâcijas un tad jâskatâs uz paðsajûtu.

Daudzi traumatologi uzskata, ka, piemçram, pçc standarta artroskopijas celim var pamest slimnîcu jau pâris stundas pçc operâcijas, kad ir mazinâjusies narkozes iedarbîba, taèu no savas pieredzes saku, ka tas nav tik viegli. Kruíi un otra cilvçka palîdzîba ir vajadzîga noteikti, kâ arî narkozes (gan spinâlâs, gan kopçjâs) pazîmes pilnîbâ pâriet pçc stundâm 12.
Paldies par informâciju :)

Varbût vari padalîties ar pieredzi par rehabilitâcijas procesu - cik veiksmîgi noritçja, cik stundas dienâ tam veltîji utt.?
Par tâm vismaz 4 dienâm pçc plastikas-> svarîgi ir justies labi, lai ejot prom no slimnîcas nebûtu augstâks risks paslîdçt, aizíerties. Jaunâ saite pçc operâcijas turâs tikai uz 2 interferences skrûvçm, samçrâ nestabili, lai pie neuzmanîbas viss atgrieztos pirmsoperâcijas stadijâ. Labâkais variants ir laba paðsajûta + ratiòkrçsls. Kâdu nedçïu gultâ, ïaut nedaudz ieaugt jaunai saitei un gatavoties rehabilitâcijas procesa sâkumam ;)

Par mani- diemþçl nebiju tad tik zinoðs ðajâ jomâ, nebija arî kâds, kas dotu padomu, tâpçc pçc operâcijas visu darîju saviem spçkiem mâjas apstâkïos pçc mana ortopçda-íirurga virspusçjiem norâdîjumiem. Ðo to atradu internetâ. Bet kopumâ visu darîju pats mâjas apstâkïos, iespçjams kâ dçï uz doto brîdi esmu pilnîbâ atteicies no kontakt sporta veidiem (basketbols manâ gadîjumâ).
Protmas, jâsaka, ka komplektâ ar saiðu plîsumu es pilnîbâ iznîcinâju menisku, ko operâcijas laikâ man izgrieza.

Mâjâs veicu kâju cilâðanu daþâdâs pozas (trençju augðstilba muskuli), mçìinâju iztaisnot pilnîbâ kâju, kas ir pagrûti pçc plastikas, paralçli veicu íermeòa augðdaïas vingrinâjumus ar svariem. Ar laiku iegâdâjos velotrenaþieri (iesaku spinbaika tipa). Nâkamais etaps bija baseins un tad skrieðana.

Vairâk vai mazâk tâ tas ir visiem, arî profesionâïiem, taèu svarîgi to veikt regulâri un kâda rehabilitâcijas speca nepârtrauktâ uzraudzîbâ, lai nepârpûlçtu kâju un nedotu arî par maz slodzes.
Es izgâju ðiem posmiem viens pats cauri un nepilnvçrtîgi un iespçjams pârpûlçjot kâju. Viss atdûrâs finansiâlajâs iespçjâs. Taèu, ja ekonomçsi tagad, iespçjams nâkotnç samaksâsi vçl vairâk.

Meklç rehabilitâcijas konsultâcijas pie sporta (basketbola, furbola u.tml.) ârstiem. Viòi regulâri saskaras ar ðâdâm traumâm un spçj profesionâlus sportistus atgriezt atpakaï profesionâlajâ virtuvç.

Runâjot par pirmo rehabilitâcijas posmu (kâju cilâðana u.tml), internets ir pilns ar vingrinâjumu paraugiem.
Tieðâm jûtu lîdz, ka nâcâs atteikties no basketbola :( ... ja man nâktos atteikties no futbola, to varçtu pielîdzinât mazam pasaules galam, tâpçc rehabilitâcijai noteikti netaupîðu ne naudu ne laiku!

Paldies vçlreiz par dalîðanos ar pieredzi!
Muguras,locîtavu sâpes,rehabilitâcija pçc traumâmEdited 1 time(s). Last edit at 31.12.2008 10:25 by Mateus.
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
19.01.2009 21:52
ja nav noslçepums cik maksâja ðî operâcija un kurâ vietâ, izmantojât savu cîpslu no kuras vietas paòçma?, vai implantu
Pirms ~ 3-4 gadiem maksâja ap 300,- Ls + laiks palâtâ.
Cik interesçjos, tad tagad vismaz ~1000,- Ls
Apdroðinâðana ðajâ gadîjumâ ïoti palîdz ;)

Man operâciju veica speciâlists A.Peredistijs no www.orto.lv
Tagad operâcijas viòi veic Âdaþos.

Tas ir transplants. Tiek veikts iegriezums ~8cm uzreiz zem ceïgala bïodiòas, kur atrodas kaut kâda paliela cîpsla, attiecîgi no kuras tiek paòemts gabaliòð, kas tie izmantots kâ jaunâ krusteniskâ saite. Tâ tiek nofiksçta ar 2 interferences skrûvçm, kuras ar gadiem "izðíîst".
Piemçram, pat pçc 2 gadiem pçc operâcijas tâs vçl ir redzamas rentgena uzòçmumâ.

Ðî iegriezuma dçï atlabðana pçc operâcijas ir samçrâ ilga atðíirîbâ no vienkârðas artroskopiskas iejaukðanâs celî.
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
24.01.2009 10:40
Paldies par izsmeïoðo atbildi! Kâ jûtaties tagad, vai operâcija jums bija 100% veiksmîga? Tagad nav jâklibo?
Man teica ka bieþi neizdodas tik labi kâ varçtu vçlçties.
Neteikðu, ka veiksmîgi, jo arî pçc pusgada pçc operâcijas nevarçju pilnîbâ iztaisnot kâju. Vçlâk sekoja iekaisums (t.s. "Ciklopa sindroms") un kârtçjâ operâcija, kas visu salika pa vietâm un jutos labi, arî kâju varçju iztaisnot.
Vçlâk gan, spçlçjot basketbolu, saplçsu lîdz galam menisku (drîzâk tâ daïu, kas palika no daïas izgrieðanas vçl plastikas laikâ) un nâcâs atkal gulties zem skalpeïa, lai pilnîbâ likvidçtu menisku.
Vairâk operâciju nebija (kopumâ 4 ar pirmsplastikas artroskopisko izmeklçðanu).
Tagad jûtos labi, stabilitâte ar jauno saiti ir teicama, kâju varu iztaisnot pilnîbâ. Aktîvi sportoju, vienîgi jau pusgadu nespçlçju kontaktsportaveidus, jo tomçr jût, ka bez meniska amortizâcija vairs nav teicama.

Ja ir plîsusi krusteniskâ saite, iesaku nekavçjoties veikt saiðu plastiku, jo katra diena ar nestabilu locîtavu palielina risku ar laiku iedzîvoties locîtavas artrozç.
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
27.01.2009 15:49
ko nozîmç saiðu plastika? Vai menisks plîst arî ja nav bijis trieciens? man 11. februârî tikai pienâks rinda uz ultra sonogrâfiju diagnostikas centrâ, tad zinâðu precîzâk cik liela skâde. Varbût nav plîsuðas abas , bet tikai iekðçjâ krusteniskâ saite. (kritu ar slaloma slçpçm, izgriezu kâju uz ârpusi)
Par saiðu lastiku sauc operâciju, kuras laikâ ar transplanta palîdzîbu atjauno plîsuðo krustenisko saiti. Vnk tâds zinâtniskâks nosaukums ðâda veida operâcijai.

Vai ir plîsuðas krusteniskâs saites viegli noteikt, jûtot, kad pie sânveida slodzçm celis ir nestabils, tâ kâ izslîd ik pa brîdim. Pie stiprâkas kustîbas sagâdâ stipras sâpes.

Lai noteiktu, vai ir plîsusi kr. saite, nav obligâti veikt kâdu sareþìîtu izmeklçðanu. Man www.orto.lv centrâ ârsts ar sava íermeòa pretsvaru nofiksçja manu augðstilbu un, pie celî salocîtas kâjas, pavilka uz priekðu un atpakaï apakðstilbu, kurð acîmredzami kustçjâs ~1cm intervâlâ, kas nebija novçrojams veselajai kâjai. Tas 99% nozîmç, ka saite ir plîsusi.

Menisks var tikt bojâts arî bez trieciena, pie sânveida kustîbas. Ðajâ gadîjumâ to parasti nosaka jau operâcijas laikâ. Taèu noteikt, vai menisks ir bojâts vai ne, parasti nosaka ar magnçtiskâs rezonanses palîdzîbu (ultrasonogrâfija nav tas labâkais veids).

Mans padoms- ðâdu traumu gadîjumâ nemçìinât ietaupît un vilkt laiku, gaidot rindâ. Ne velti profesionâls sportists, spçles laikâ saraujot saiti, tiek nogâdâts slimnîcâ pie speciâlista jau tajâ paðâ vakarâ un tiek opeºçts.
Ðâdas traumas ir ïoti izplatîtas un speciâlisti pçc apskates var dot gandrîz 100% precîz diagnozi un ârstçðanâs veidu.

P.S. www.orto.lv konsultâcija maksâ ~25,- Ls
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
27.01.2009 22:18
Paldies! paskatîjos cenrâdi orto.lv, Jâdomâ ko darît jo tâdas naudas ðobrîd nav.
Varbût Traumatoloìiskajâ to var veikt lçtâk.
Traumatoloìiskajâ var veikt lçtâk, ja aiziet pie ìimenes ârsta un pielauþ viòu izrakstît nosûtîjumu uz ðâda veida operâciju, kas manâ gadîjumâ nebija izdevies pat tad, kad par ðâdu operâciju vçl prasîja salîdzinoði pieklâjîgas summas.
Ja arî dabûsiet nosûtîjumu, tad rinda gan nostâvçsiet ÏOTI ilgu laiku, kas pie ðâda veida traumâm ir neieteicami, zinot, ka nâkotnç vçl vçlçsieties paslçpot ;)
Kâ jau iepriekð minçju, operâciju veicu tikai pçc ~1 gada kopð traumas brîþa, turpinot bendçt locîtavu. Tâpçc tagad esmu pilnîbâ atteicies no sava lielâkâ hobija- kontaktsportaveidiem, t.sk., arî slçpoðanas.
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
28.01.2009 19:33
Ja jûs vairs nevarat sportot pat hobija lîmenî, tad vai bija vçrts taisît operâciju? Man íirurgs Ogrç un arî traumatoloìiskajâ teica : ja aktîvi nesportojat, varbût var iztikt bez operâcijas. Mans dçls arî sabojâja celi(spçlçjot futbolu) pirms 2 gadiem, viòam atðíirîbâ no manis tikai izsûca ðíidrumu (vairâkas reizes)un ieìipsçja, nekâdas papildus izmeklçðanas neveica. Tagad spçlçjot lieto ceïa fiksatoru,tomçr arî ar to reizçm izmeþìî celi. Mçìinâju arî staigât ar ðo fiksatoru, sajûta laba, droðâka, tomçr vakarâ kad noòçmu to, bija stipri sapampusi potîte, un sajûta tâda, ka bûtu noòçmis kâju
Viss ir elementâri- ar plîsuðu saiti vairs netiek nodroðinâta pareiza locîtavas kustîba, kâ dçï pasliktinâs locîtavas iekðpuses stâvoklis, kas strauji palielina ARTROZES risku , arî nesportojot, tikai staigâjot (domâju esiet pietiekoði zinoðs, kas ir artroze).
Tam paralçli celis ir ïoti nestabils, kas meþìâs bieþi ârâ un sagâdâ nepatîkamus brîþus. Vai tas ir vajadzîgs???

Ja operâcija ir uztaisîta laikus un veiksmîgi un ar menisku ir viss ok, kâ arî iziets veiksmîgs rehabilitâcijas process (kas sastâda lielâko daïu no kopçji veixmîga iznâkuma), tad par 99% variet bût droðs, ka atgriezîsieties sporta ar pirmsoperâcijas jaudu.

Par mani- esmu palicis pilnîgi bez meniska, kas pat ar jaunu kr. saiti nenovçrðami mani atvedîs pie artrozes. Protams, krietni krietni vçlâk kâ bûtu bez kr. saites.
Menisks daïçji pilda arî ceïa stabilitâtes f-ciju. Tâpçc nedomâju, ka bûtu gudri turpinât spçlçt, piem., basketbolu ar vismaz 30% lielu vârbûtîbu katrâ treniòâ vçlreiz saplçst kr. saiti.
Neesmu profesionâls sportists, tâpçc ir jâizvçlas. 4 gadu laikâ esmu pietiekoði pârdzîvojis, mçìinot savest kârtîbâ celi. Negribçtu nevienam novçlçt ko lîdzîgu.

P.S. Pilnîbâ saplçsu menisku tieði tâpçc, ka pçc kr. saiðu plastikas atgriezos basketbolâ :(
Sporta laboratorija
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
03.02.2009 15:14
Mums ir pieredze, nodrošinot pilnvērtīgu rehabilitāciju pēc ceļa locītavas operācijām gan sportistiem, gan citiem cilvēkiem.
Cik cilvēku tik dažādu rehabilitācijas norišu.
Kas der vienam citam derēs tikai pēc mēneša.
Tāpēc iesaku noteikti konsultēties ar sporta ārstu Sporta laboratorijā, lai izvērtētu ceļa locītavas stāvokli un veiktu rehabilitāciju.
Ar celi, kas neiztaisnojas pēc operācijas bieži vien problēma rodas, ja operāciju veic tad, kad pēc traumas celis vēl nebija pilnīgi iztaisnojies vai arī neatbilstoša rehabilitācija.
Mēs savā praksē esam tikuši pēc ceļa priekšējās krusteniskās saites plastikas līdz pat īsiem svārkiem un augstpapēžu kurpēm un arī līdz spēlēšanai Latvijas izlasē. Sporta ārsta praksē diemžēl ceļa locītavas traumas nav retums.

Ja vēlme konsultēties ar traumatologu, Sporta laboratorijā konsultē Dr Viļums. Konsultācija maksā 20 Ls, bet rehabilitāciju, ja cilvēks vēlas veic sporta ārsts (vismaz sākuma posmā noteikti).
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
04.02.2009 21:50
Vai neizmantojāt kādu apdrošināšanas poisi? Varbūt varat ieteikt?
Personīgi es tad neizmantoju apdrošināšanu, taču tagad ir pieejama no AS BALTA, kuras limits operācijām ir ~800,- Ls gadā + stacionāra limits. Starpību būtu jāpiemaksā pašam. Protams, ir dārgākas apdrošināšanas, kurām limits lielāks.

Loģiski spriežot, dabūt apdrošināšanu tagad un to izmantot operācijai, kuras iemesls ir ar datumu, kas ir vecāks par apdrošināšanas datumu, nevarētu. Taču ir dzirdēts, ka ar veselības apdrošināšanām ir vienkāršāk kā, piemēram, ar OCTA un KASKO apdr. automašīnām, tāpēc iesaku pakonsultēties ar apdrošināšanas firmām personīgi.
Arī tika veikta kreisā ceļgala priekšējo krustenisko saišu operācija. Veica to dakteris Guzenko Jūras Medicīnas centrā Patversmes ielā. 3 dienas slimnīcā un uz māajām. Maksa bija 450 Ls(pagājušā gada 19.maijs)+ vēl "kukulītis" ārstam neliels..Viss notika kā jau augstāk ir aprakstīts! Bet ar sportu nav ko steigties,it sevišķi kur ir kontaktsports.Ārsti jau saka ka to var sākt pēc pusgada bet es to neieteiktu. Rehabilitācijas procesā ļoti svarīgi ir nostiprināt augšstilba un apakšstilba muskuļus. Pats ar sporto pasteidzos (hokejā bija sietiens no sāna pa celi) un saite (jaunā plastika) atkal ir ieplīsusi.Pušu nav,bet ieplīsusi,līdz ar ko savas funkcijas(neļaut celim sānkustības)vairs neveic.Teorētiski-atkal vajadzētu gulties zem skalpeļa. Ja ir kādi jautājumi-zvanat-29674201.
-------------------------------------------------------
> Pirms ~ 3-4 gadiem maksâja ap 300,- Ls + laiks
> palâtâ.
> Cik interesçjos, tad tagad vismaz ~1000,- Ls
> Apdroðinâðana ðajâ gadîjumâ ïoti palîdz
> ;)
>
> Man operâciju veica speciâlists A.Peredistijs no
> www.orto.lv
> Tagad operâcijas viòi veic Âdaþos.
>
> Tas ir transplants. Tiek veikts iegriezums ~8cm
> uzreiz zem ceïgala bïodiòas, kur atrodas kaut
> kâda paliela cîpsla, attiecîgi no kuras tiek
> paòemts gabaliòð, kas tie izmantots kâ jaunâ
> krusteniskâ saite. Tâ tiek nofiksçta ar 2
> interferences skrûvçm, kuras ar gadiem
> "izðíîst".
> Piemçram, pat pçc 2 gadiem pçc operâcijas tâs
> vçl ir redzamas rentgena uzòçmumâ.
>
> Ðî iegriezuma dçï atlabðana pçc operâcijas
> ir samçrâ ilga atðíirîbâ no vienkârðas
> artroskopiskas iejaukðanâs celî.
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
20.02.2009 23:35
Esmu nonācis ''finiša taisnē'' pirms operācijas, daktris apskatīja magnētiskās rezonanses bildes un bojāto celi. Saka ka nevar taisīt perāciju ja es nevaru iztaisnot kāju... Es tiešām nevaru līdz galam iztaisnot un arī saliekt tikai līdz 90grādim.(laikam tāpēc ka pagājis pārāk ilgs laiks, gandrīz 2 mēneši no traumas) un esmu pieradis klibot, nemāku vairs normāli staigāt. Tagad man mēneša laikā kaut kā jāietrennē kāja lai locītos. Vai kāds var ieteikt kur to var izdarīt? vajadzīgi trenažieri vai kādi speciāli vingrojumi?
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
25.02.2009 13:21
Vai varat kaut ko ieteikt: ķirurgs saka ka nevar taisīt operāciju ja nevaru pilnībā iztaisnot kāju.? Sāku iet uz trenažieriem n veicu dažādus stiepšanas vingrinājumus, pagaidam kāja tikai vairāk sapampa. Kaut kur lasīju ka notrūkušais saites gals kas palicis, ir iesprūdis locītavā un tāpēc traucē iztaisnot celi. Ja tā ir vai man trenažieri palīdzēs?
Par kājas iztaisnošanu pirms operācijas- neuzskatu, ka tas ir pareizi, jo ar plīsušu saiti piespiedu kārtā mēģināt iztaisnot kāju nozīmē iedzīvoties meniska traumā. Bet, nu, neesmu ārsts, saku tikai no pieredzes. Operāciju taisīju gadu pēc traumas un tieši pēc operācijas bija nepieciešami vingrojumi, lai iztaisnotu kāju. Darīju to individuāli mājās. Mēģināju max iztaisnot kāju un noturēt to tajā pozīcijā pēc iespējas ilgāk. Grūti bija, taču efekts arī. Maksimāli izdevās iztaisnot tikai pēc nākamās operācijas.
Jebkurā gadījumā iesaku griezties pie sporta ārsta.

Man bija meniska gabals iesprūdis locītavā, bet tad sāpes bija ārprātīgas, kamēr pēc nogulētas nakts tas netraucēja.

Pēc krustenisko saišu plīsuma nedrīkst pārslogot kāju, īpaši jau ar trenažiieriem. Pats rakstat, ka kāja uzpampst.

Ja ārsts (ķirurgs) ir sava aroda speciālists, tad ir jāsaprot, ka problēmu var atrisināt tieši operācijas laikā pie šāda veida traumām, nevis ieteikt ar to noslogot kāju vēl vairāk.

Kurā klīnikā jums to ieteica?
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
25.02.2009 17:44
Pārlasīju tekstu no Sporta laboratorija skaties augstāk:
Ar celi, kas neiztaisnojas pēc operācijas bieži vien problēma rodas, ja operāciju veic tad, kad pēc traumas celis vēl nebija pilnīgi iztaisnojies vai arī neatbilstoša rehabilitācija.

īsti nesapratu n bet apmēram tāda doma bija arī tam Ķirurgam no ARSa kas mani konsultēja.
Laikam jāaiziet vēl uz kādu konsultāciju pie cita ārsta. protams atlkal jāmaksā par to kādi 20-25ls
Tas, ka celis netaisnojas PIRMS operācijas ir iemesls tam, ka operācija nav taisīta laicīgi, un labāk nekas nekļūs. Operācija pie LABA speciālista visu nostādīs īstajās vietās.
Iesaku tikai un vienīgi www.orto.lv, kurā strādā vieni no labākajiem ārstiem-ķirurģiem LV, kas sniegs precīzu diagnozi un tālāko rīcību.
Diemžēl LV ir tā valsts, kurā tikai vairākās vietās uzzinot dažādas dizgnozes var mēģināt izskaitļot vidējo diagnozi un tālāko rīcību :(
Re: Ceïgala krustenisko saiðu operâcija
27.02.2009 10:42
Tiko biju pie fizioterapeita, pastiepa , paspaidīja atkal pastiepa un apmēram 10 minūšu laikā iztaisnoja celi. Laikam jau tiešām locītavā bija iesprūdis saites gals, vai meniska gabals.
www.fizioterapeits.lv - vingrojumi mugurkaulam, kāju locītavām, plaušām, urīnpūslim.Vingrojumu kompleksi bērniem ar plakano pēdu , x kāju deformāciju. Publikācijas papildinātas ar video un fotogrāfijām, ir iespēja uzdot jautājumus fizioterapeitam.

Fizioterapeita Vadima Puharta prakse:
- sāpes mugurkaulā, locītavās
- stājas pārbaude,korekcija bērniem
- ārstnieciskā vingrošana
- galvassāpes, reiboņi
- kustību atjaunošana locītavās pēc traumām,operācijām

tel. 29777481, www.fizioterapeits.lv
Rīga, A.Čaka iela 103
Fizioterapeitu un Ārstu - osteopātu prakse
Prieks, Andri :)
Bet ar operāciju neievelciet.
Diemžēl pēc vienas spraigas nakts klubā (dejas u.tml., kur ir pastiprinātas sānveida kustības), no rīta meniska izgrieztā vieta liek nepatīkami par sevi manīt, kas, domājams, mani regulāri pavadīs turpmākajā dzīvē.

P.S. Ir lasīts par mākslīgajiem meniskiem, ko praktizē jau Vācijā un ASV. Dārgi, pat ļoti. Iekš LV tikai semināru līmenī pagaidām...
Slēpojot traumēju ceļa locītavu. Magnētiskā rezonanse parādīja, ka ir priekšējās krust. saites plīsums. Viens traumatologs izspaidīja celi un uzreiz teica, ka nepieciešama saišu operācija. Man tas likās baigi nopietni, jo tagad , kad pēc traumas ir pagājis 1mēnesis, ejot un kāpjot pa trepēm celis nesāp (no sānkustībām gan mēģinu izvairīties , jo bail , ka atkal kaut kas notiks). Vai kāds var pateikt ko nozīmē krust.saites plīsums, vai to ka tā ir ieplīsusi vai pavisam pušu ? Vai operācija ir nepieciešama abos gadījumos?
Abos gadījumos operācija ir jātaisa noteikti, citādi var aizmirst par pilnvērtīgu turpmāko sporta dzīvi, īpaši kalnu slēpošanu un kontakt sporta veidus. Tagad jūs mēģināt būt uzmanīgs, taču pie spēcīgākas sānveida kustības celis nebūs stabils un turpinās traumēt locītavu.
Ieplīsušas saites gadījumā pastāv iespēja to sašūt, taču šis gadījums ir ārkārtīgi rets un, ja jau ķirurģiski iejaucas celī, tad ieteicams plīsušo saiti aizvietot ar transplantantu.
Silti iesaku neievilkt operāciju!
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 8 pieskaita 21?
Ziņa: