klaustrofobija

Aizsāka n_diena 

n_diena
klaustrofobija
13.12.2007 17:47
Labdien!
Nau man naudiòas, lai apmeklçtu speciâlistu, bet..., gribçtos vismaz uzzinât, no kâ varçja rasties man ðî fobija... (reâli traucç dzîvot, jo nevaru lidot ar lidmaðînu u.c.).
Ðo fobiju es piefiksçju bçrnîbâ, skolas garderobçs... Neatceros tieði, kas notika un vai vispâr notika..., sliecos domât, ka nekâ traumatiska nebija, vienkârði radâs uzmâcîga ideja un paniskas bailes, ka nekad neizkïûðu laukâ no tâm garderobçm (toreiz varbût kâds zçns jokojoties centâs meitenes iespundçt tajâ garderobç..., konkrçtu notikumu neatceros..., un kâda gan tam nozîme...)... Panika radâs man, bet nevis citâm meitençm...
Un tâ ar ðo fobiju esmu izaugusi un sasniegusi 40.gadu vecumu...
"Pateicoties" ðaj fobijai neaizbraucu dzîvot uz ASV un ne tikai... Nespçju iedomâties sevi slçgtâs telpâs - lifti, kinoteâtri, pagrabi, tualetes, metro, lidmaðînas..., nespçju izturçt slçgtâs telpas...
Kas tas ir? Saprotu, ka tas ir kaut kur zemapziòâ, bet kas un cik dziïi ir tajâ zemapziòâ?
Priecâðos, ja kâds/a centîsies man paskaidrot ðo neloìikso idiotismu... ;(
Re: klaustrofobija
13.12.2007 18:26
Hmm? Trakaakais jau ir ar to vajadziibu apmekleet valjeejaas tualetes...

Bet ja jau pati saproti ka tas ir idiotisms tad njem un apturi vinju un neljauj vinjam paarnjemt sevi... Saakumaa gan no liftiem izvairies jo tajos patieshaam var iespruust... tas gan navnekas biistams, it iipashi ja ir mobilais pa rokai... A lidmashiinas shajaa zinjaa ir pavisam droshas...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
n_diena
Re: klaustrofobija
13.12.2007 18:53
Paldies par atbildi, bet jûtu, ka Tev, god. ku! nav sapraðanas ðajâ lietâ...
Starp citu, tieði ar liftiem mazliet spçju aprast, bez tam viòi âtri uzbrauc vai nobrauc - uz tik ilgu mirkli spçju vçl kaut kâ sevi savâkt ar paðiedvesmu, bet fobija ir un paliek! Diemþçl...
Ar tualetçm ir vçl vienkârðâk, jo tualetç patieðâm vçl neviens nav iesprûdis ;)))
Re: klaustrofobija
13.12.2007 20:20
Kaa ta nav. man viens pazinja atnaaca uz ofisu briivdienaa pastraadaat. Bija viens pats visaa eekaa. Tas gan nebija Latvijaa. Vienas no tualetes durviim noblokjeejaas un nabadzinsh tur notupeeja ap astonjaam stundaam, kameer nesanjeemaas un durvis nesalauza.
Re: klaustrofobija
13.12.2007 20:32
Taisniibas labad jaasaka, ka man maasa iespruuda gan tualetee, pashas maajaas. Tad es veel iedomaajos diez kaa tas var beigties, ja esi viens attaalaas lauku maajaas un durvis ne kaa daudzstaavenees, kur iesperot var caurumu izsist...
Bet par paareejo- nezinu gan veidu kaa pasham tikt ar to galaa. Gan jau uzradiisies umnjiki, kas ieteiks kaadas graamatas lasiit...
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:05
nav man naudiòas... gribi tikt no fobijas vaïâ, domâ, kâ dabût daudzâk naudiòas... piedod par tieðumu, bet Latvijâ neko gudrâku pie esoðâs situâcijas nevar ieteikt....

vai esi izskatîjusi visus lçtos variantus -- psihoterapijas rezidenti (studenti), iespçjams, ka ir arî kâdas grupas...
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:11
par fobijâm ir grâmata:)), neesmu lasîjusi, kaut arî man ir fobija (pat man:) - þurkas (ar pelçm viss normâli:)
n_diena
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:18
...a es ta nopriecâjos, ka komentâri pa tçmu..., bet..., eh, es, naivâ...

Apzinos, ka mana probl. ir saistîta ar zemapziòu, varu pati atrast cçloòus un ar grâmatu palîdzîbu analîtiski interpretçt..., t.i., ar prâtiòu savu probl. (precîzâk, neadekvâtâs izjûtas saprotu, izprotu, apzinos, ailnîbâ aptveru ðo afektu + galu galâ, dzîvoju ne pirmo dienu uz ðîs pasaules + + ir arî daudz izlasîts prof.literatûras), bet..., TAS NEKO NEMAINA, afekts neizzûd!
Ko darît???
p.s. Nu nebija bçrnîbâ man kontakts ar mammmu, NEbija un NEbûs!!
Kâ risinât ðo problçmu?
n_diena
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:24
Runcene!!! MAN PIETIEK ar manu naudiòu!!!
Tâ ir Tava problçma, ka nevçlos sponsorçt ps-terap.!!!
p.s. no dabas esmu askçte!
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:26
katram savs risinaajums....

prof. literatuura te garaam, es vienu briidi savu depresiju arii shitaa "aarsteeju". gjimenes aarsts var nosuutiit uz kriizhu stacionaaru Juurmalaa... daudziem tas ir paliidzeejis kaut ko saakt dariit...

ja Tu gribi atbildi uz jautaajumu "how to", tad fobijas taa nelikvideejas. Tev jaaatrod SAVI ceelonji. dazhus jau juuti, nus, taa arii turpini... tik reizeem der kaads skats no malas... meklee leetaako variantu...
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:27
es zinu, kâ es risinâtu.
ko Tu gribi? gatavu recepti?
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:28
katram shiim lietaam ir savi ceelonji, liidz ar to savas receptes...
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:30
to arî gribu teikt - recepti iedod nav iespçjams, pat ja cçloòi bûtu lîdzîgi.
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:34
n-diena

Tu tai shtellei pieej kognitiivi... saproti... bet galaa netiec... jo saproti ar praatu... a runa ta par juutaam... ar graamataam raadaas par iisu... kas nepaarsteidz...
n_diena
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:39
Tur jau tâ galvenâ probl., ka domâjot un runâjot, man ðî probl. neizzûd...
Varbût tieðâm ir vienkârði jâlien pagrabos un jâtrennç ðîs izjûtas, lîdz tie ðoka stâvokïi sâk kïût mazâki...?
Godîgi sakot - neesmu to mçìinâjusi...
maria_magdalena : Vai grâmatâ par fobijâm ir praktiski pielietojama?
n_diena
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:41
,,, : nav, nav tâ..., zinu, ka probl. saknç ir sajûtu lîmenî un tâ es tâs risinu...
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:43
neesmu lasîjusi.
lasîjuðana pati par sevi neko nedod.
vajag uzíert vienu metodi, kas strâdâ konkrçti uz tevi.
es daru no otra gala - tâ ir mana metode.
Re: klaustrofobija
13.12.2007 21:49
...vienatnee afekts nekur nezudiis...
n_diena
Re: klaustrofobija
13.12.2007 22:07
Labi, pagaidâm lîdîðu pagrabâ kopâ ar kladîti - pierakstîðu savas afektîvâs fantâzijas un tâ mîïi parunâðos ar viòâm... ;)
p.s. atvainojos, ka neesmu ps-terap. piekritçja..., bet NEKÂ PERSONÎGA! ;)
Re: klaustrofobija
13.12.2007 22:17
;-) nebuuutu piekriteeja, arii graamatas nelasiitu... taa kaa citur taa probza buus, ne piekrishanaa/nepiekrishanaa... piem., neuzticiibaa...
Re: klaustrofobija
14.12.2007 10:53
vai ir arî daïçja klaustrofobija? Man piemçram nekad no liftiem un tâdâm lietâm nav bijis bail, bet man ir paniskas bailes no solârija- nevaru es viòâ pagulçt, man ir fobija, bailes, ka lampas sasprâgs, ka netikðu ârâ, saz kas vçl nâk prâtâ :) man nepatîk tâ sajûta, ka esmu tik mazâ telpiòâ, kura man atgâdina zârku... brrr...
Auss
Re: klaustrofobija
19.12.2007 17:19
Ar tavu fobiju ïoti labi un âtri var tikt galâ pat NLP bâzes kursu beidzçjs! (Ja vien tur nav "apakðâ" kâda smagâka psihol. trauma) Izmantojot NLP kursu zinâðanas, es âtri un viegli atbrîvojos no bailçm no suòiem. Tâs bija diezgan paniskas.

Ja gribi, varu izstâstît, kas darâms (uzraksti: knifsl@tvnet.lv). Bet labâk aizej pie NLP meistara, piem., Daces Rolavas Jauno psiholoìiju centrâ. Droði vien pietiks ar vienu reizi, un naudiòas nemaz tik daudz neiztçrçsies. Galu galâ, kas tadir svarîgâk - tikt no fobijas vaïâ vai taupît naudiòu?
Re: klaustrofobija
19.12.2007 19:50
Piekrîtu Mariai_magdalçnai- vajag atrast savu metodi.
Varbût ieejot ðâdâs telpâs var domât par kaut ko citu? Sâkt ar lielâkajâm telpâm, kurâs bail ieiet, tajâ laikâ aizòemt prâtu ar pilnîgi citâm domâm, un tad aptvert: es taèu tur biju un nekas, viss OK? Var izdomât afirmâciju (apgalvojumu), piemçram: "Es esmu droðîbâ jebkurâ vietâ", un atkârtot to dienâ, pirms gulçtieðanas, îpaði jûtot tuvojamies miega fâzi- tad vistuvâk var piekïût zemapziòai. Jo to komandu : baidîties no ðauras telpas arî dod zemapziòa. Nomaini to pret citu. Zemapziòa izpilda tieðus norâdîjumus. Vienâ brîdî sajutîsi, ka bailes sâk zust.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 15 pieskaita 23?
Ziņa: