Strauji pârtraucu lietot!!!

Aizsāka Klija 

Klija
Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 17:48
Labdien! Sakiet, kâdas varbût sekas organismam straujai zâïu pârtraukðanai-cipralex, clonazepam???
caps
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 19:03
nepatîkamas sajûtas bûs,kautkas lîdzîgs pohâm,lomkâm.
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 19:32
sevis zheel nav? smadzenju poda? pamazaam jaaatcelj.
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 19:55
...runcenît, kunkulît, paskaidro man vienu - tâtad ðitie mçsli ir jâatceï pakâpeniski???...tad jau viòi tieðâm ir pulka reiþu kaitîgâki kaut vai par tiem paðiem magones produktiem...:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 20:22
mhm, bumbuliit, mums shite vareetu izveersties baisi saturiiga, un galvenais -- augliiga, jaunieguutaam atzinjaam pilna diskusija....
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 21:00
Jâ, jâ, ïoti interesants jautâjums. Kas tad ir kaitîgâks?
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 21:05
...murrâjoðâ mana...nav vçrts pat strîdçties...pulka ïauþu bârstîs grâmatâs izlasîtas atziòas, "klîniskos pçtîjumos iegûtos rezultâtus" un citas gudrîbas...es celðu laukâ manu un vçl citu, tâdu paðu kâ es, reâlajâ dzîvç iegûtas atziòas...îstenîba???...tâ ir tur - vidû..:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
02.01.2008 21:07
...atbildot strwbrry - AD...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
04.01.2008 15:06
Nezinu kâ ir ar Cipralex, bet ar Seroxat bija traki-elektrîba, svîðana, slikta dûða, reiboòi utt

________________________________
http://www.freewebs.com/vd_depression/
mad uzjautrinoties
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
04.01.2008 16:08
...sauc vien iistajos vaardos - normaalas lomkas...:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
04.01.2008 16:19
Tâ arî biju domâjusi ;)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
04.01.2008 19:29
...tâtad - kur atðíirîba starp sniedziòu un seroxat???...:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
04.01.2008 20:23
...joprojaam domaaju, ka trakais caalis kaut kur fleitee... pat nezinot, kas ir sniedzinjsh...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
04.01.2008 20:36
...komatiò, fleitç, fleitç...:)
...saulstariòð mans..:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
05.01.2008 15:07
serotoniina atpakaljpiesaistes kaveetaaji (jaunaas paaudzes ad) ruupeejais, lai serotoniins buutu tur, kur tam jaabuut.

magonju salminju kjiimisko iedarbiibu var izlasiit citur, to es neaprakstiishu.

ja psihol. iemesls, kas nojauc serotoniina "ritmu" nav apzinaats un likvideets, tad logjiski, ka buus slikti, ja paartrauks lietot atpakaljpiesaistes kaveetaaju. vispaar buutu jaabriinaas, ja taa nebuutu. jaasaved galva kaartiibaa, tad arii nebuus lomku, jo serotoniins buus tur, kur tam jaabuut.

it kaa sastrutojis zobs taptu izaarstets ar pretsaapju liidzeklja megadevaam.

AD jau paarnestaa noziimee tik vien kaa pretsaapju liidzeklja funkcijas veic. simptomaatiska zaale. neko neaarstee, tik paliidz par invaliidu netapt. kam depresijas deelj ir draudeejusi invaliditaate, bet kas tomeer ir speejis dziivot un straadaat taapeec, ka smadzenju kjiimija kaadu laiku tiek maaksliigi atbalstiita, tas tik plashi vis ar teicieniem nemeetaatos. bet, kaa jau augstaak rakstiiju, kameer galva nebuus sakaartota (domas, attieksme utt.), tikmeer muuzhu muuzhos buus lomkas, atmetot AD.

madcynics nepaartraukti sarezhgjii un jauc vienkaarshas lietas... bet tas jau zinaams...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
05.01.2008 15:36
Tas ir pareizi, Runcene, ka ir kâds iemesls, kas rada depresiju (un jebkuru citu slimîbu), un ja tâ iemesls netiek likvidçts- slimîbu nevar izârstçt. Tikai- acîmredzot ir gadîjumi, kad ðo iemeslu atrast ir vieglâk, bet ir gadîjumi, kad to nevar atrast ne savs, ne sveðs prâts. Pieïauj, ka tâ ir?
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
05.01.2008 16:30
esmu reizeem domaajusi par ljaudiim, kas lieto zaales visu muuzhu un dabuu arvien smagaaku un smagaaku psihiatrisko diagnozi. dazhi ir saakushi kaa tipiski distonikji. dazhi ar depresiju.

vinjiem ir pateikts, ka vinji ir "slimi ar nerviem" un ka vinjiem zaales buus jaalieto tik ilgi, kameer vinji dziivos.

dazhus taadus paziistu. man un citiem shkjiet, ka vinju iemesls ir aciimredzams, bet vinji saka, ka taa nav... taa kaa katrs gadiijums buus individuaals. it sevishkji tie, kas ar savu nabaga distoniju nokljuva padomju psihiatrijas rokaas.

biezhi arii no medikju muteem izskan viedoklis, ka piemeeram distonikji iisteniibaa ir psihiski slimi un ka ar laiku iistaa diagnoze taps manaama. ja zaaljo vien, tad jau ilgi nav jaagaida.

ljoti buutiski tomeer, kaadaas rokaas cilvis ar savu trauksmi utt. saakumaa nonaak... vai vinjam palaimeejas nenonaakt pie zveerinaata biologjiskaas psihiatrijas piekriteeja, kursh domaa, ka nav ko daudz filozofeet un domaat... dazham labam ir labi, ja vinjam palaimeejas nenonaakt nekur.

nevar vienmeer atrast. taa ir. tachu es domaaju, ka tad tik un taa nedriikst padoties, bet ir jaaturpina mekleet. ja savs praats ir darboties speejiigs, tad jaameklee un jaarok.
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
05.01.2008 18:18
Runcene Wrote:
-------------------------------------------------------
> esmu reizeem domaajusi par ljaudiim, kas lieto
> zaales visu muuzhu un dabuu arvien smagaaku un
> smagaaku psihiatrisko diagnozi. dazhi ir saakushi
> kaa tipiski distonikji. dazhi ar depresiju.
>
> vinjiem ir pateikts, ka vinji ir "slimi ar
> nerviem" un ka vinjiem zaales buus jaalieto tik
> ilgi, kameer vinji dziivos.
>
> dazhus taadus paziistu.

es arî daþus pazîstu, radinieki iet vieglâko ceïu - piem., parastu alkoholiíi iegrûþ psihenç, sazâïo, un ar cilvçciòu sâk notikt pârvçrtîbas.....
IevaL
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
05.01.2008 23:14
Un ka tad ir pareizi pakapeniski partraukt lietot, piemeram, Cipralex?
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
05.01.2008 23:53
...runcenît, manu mâjas pelît, es nejaucu neko...un man ir pie dirsas, kas notiek manâ galvâ - pçc priekðrakstiem vai ne - rezultâts ir viens un tas pats...tikai momentâls...nevis pçc desmit dienâm , kuru laikâ tu jûties vçl sûdîgâk vai nekâ...Lîrija eksperimenti kaut vai ar to paðu LSD, meskalînu un citâm vielâm pierâdija, ka ðis ceïð nebût nav ceïð uz nekurieni...
...painteresçjies, kaza, par ðo te tematu mazliet plaðâk, izlienot no savas profesionâlâs aprobeþotîbas râmjiem...varbût kkas pieleks...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 14:13
ak visu cieniitais cinikji....

par kaadu profesionalitaati Tu runaa? man shajaa jomaa ir tikai sava pieredze. es maaku fiziski paarsistu pieri sashuut, tas gan, un diezgan smuki, bet tas, kas notiek aiz kauliem tai podaa nav bijis nekaadaa meeraa saistiits ar manu paseno darbu mediciinaa.

tas nu taa... un, ja Tev pie dirsas, kas notiek Tavaa galvaa, tad man taa nav... esmu paintereseejusies par sho tematu. peedeejaa gada laikaa gana daudz, nedomaaju, ka kaadreiz dziivee kas taads buus jaapiedziivo... dabuuju veerot viena puisha kaarpiishanos aaraa no azartspeelju atkariibas... mani liidzshineejie priekshstati tikai apstiprinaajaas...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 14:27
...Tu vçroji...es kârpijos...un buntîte paziòu mçginâja...un tie, kuri klausîjâs baltsvârèus un pieòçma "vispârzinamo", ir zem zemes...daþi paði sev uztaisîja zelta dûrienu...esmu redzçjis, kâ izskatâs, ka âda lec nost no miesas, kâ nav kur iedurt, jo vçnu fiziski nav, pats esmu ar asinîm notaðíîjies mçginâjis sev trâpît sadedzinâtajâs vçnâs, beigâs grûtis artçrijâs...un tie, kuri pieòçma, ka paði var tikt galâ, staigâ un dzîvo normali...tâ ka nevajag man dirst - es zinu...ne velna Tu nezini...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 15:29
neviens Tev necenshas atnjemt Tavu zinaashanu, aazi... kaut kaa nepamani to... tik vien palieku pie taa, ka katram ir sava zinaashana...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 15:44
...pelît manu, es mçginu Tev pateikt, ka paðlaik eksistçjoðie priekðstati par ðîm te problçmâm ir zinâmâ mçrâ maldîgi, no kuriem savukârt izriet tâ saucamâ dakterçðana...lûk tâ, roþmaizît manu saldo...:)
...slims ar azartspçïu atkarîbu???...nja...cînies vien tâlâk ar ðamaòu cienîgâm metodçm...:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 16:30
...njaaa, atstaaj narkomaanija iespaidu uz personiibu...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 16:59
...komatiò, nedod miera mans IQ???...nevari samierinâties, kad kâdam uz daþâm lietâm skata formâts maliet lielâks, nekâ Tev un vel kâdiem???...spundes lieluma logs uz pasauli nav tas labakais...mucâ skolotâ saulîte mana...:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 17:06
...tas, ka tev pasham tas shkjiet lielaaks, veel nenoziimee, ka taa tas arii ir... liidz shim, iznjemot gaaniishanos, racionaali priekshlikumi taa kaa nav matiiti... taada pusaudzha spreegaashana- visi dumi, es gan zinu, kaa pareizi... tik konkreetas domas- nevienas...
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 17:21
...ja jau nemâki lasît, tad tâ ir Tava problçma...dlja osobo tupih atðifrçðu savu vçstîjumu galveno vadmotîvu - neviens no tâ saucamajiem atkarîgajiem nav slims...tikko kâ sâk tam to iestâstît, tâ atkarîgajam çrtâk ir pieòemt - ai, cik es esmu slims, redz, pat medicîna ar manu kaiti netiek galâ - un 99% gadîjumu neko paðam nedarît lietas labâ, bet gaidît, kad labais dakteronkulis vai tante palîdzçs...un beigâs sanâk liels NEKAS...KAM TAS IR IZDEVîGI????...paðiem atkarîgajiem???...ðaubos...cilvçkiem, kuri uz ðo te ðtelli taisa naudu???...atbilde pati skrien pretî...
...gribi, lai atðifrçju Tavai grûtajai galviòai vçl kaut ko???...tad bûs jâpagaida...:)
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 17:22
Komat, nu akkurât par sevi uzrakstîji:-)))
Re: Strauji pârtraucu lietot!!!
06.01.2008 18:11
...kaut kaa tu ciinies nepareizajaa virzienaa, trakais caali... bet njemot veeraa tavu it kaa pagaatni, tas saprotams...
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 24 pieskaita 17?
Ziņa: