Labas grāmatas

Aizsāka Runcene 

Labas grāmatas
28.05.2008 14:57
Biezhi shajaa sadaljaa mees viens otram iesakaam dazhaadas graamatas un visaadus linkus netaa...

iedomaajos -- varbuut to visu var posteet arii atsevishkjaa teemaa... pierakstot klaat, par ko graamata ir, kur to var nopirkt.

ja sagribas kaadam ko jaunu, tad var paskatiities, kas citiem varonjiem ir gaajis pie sirds.Edited 1 time(s). Last edit at 25.11.2011 20:08 by Runcene.
Re: Visaadas labas graamatas
28.05.2008 15:03
Nu es te sarakstîju, kas man mâjâs iepirktas grâmatas, daþas iesâktas lasît, daþas ne, bet ir arî pabeigtâs:

A.Kurpatovs `Lîdzeklis pret bezmiegu`

Lûle Vîlma `Sâpes Tavâ sirdî`

Lûle Vîlma `Doties tâlâk`

Lûle Vîlma `Cerîbu siltums`

AKurpatovs `Lîdzeklis pret Bailçm`

A.Kurpatovs `S nervozam po zhiznji`

R. Karlsons `Neuztraucies par nebûtiskâm lietâm`

V.Siòeïòikova `Nolûka spçks`

B. Bçrdþera `Spçkavots dvçselei`

V.Siòeïòikovs `Kâ iemâcîties mîlçt sevi`

V.Siòeïòikovs `Ceïð uz bagâtîbu`

V.Siòeïòikovs `Potrçðana pret stresu jeb psiholoìiskais aikido`

V.Siòeïòikovs `Izproti savu slimîbu`

L.Heija `Izdziedç sevi pats`

L.Heija Ar païâvîbu, cerîbu un ticîbu

L.Heija `90 minûtçs`

M. Leþepjokovs `Piedod sev un esi vesels`

Normens Vinsents Pîls `Pozitîvas domâðanas spçks`

Dr.Veins V.Daiers `Danco tikai pçc savas stabules`

M. Gogulana `Ardievas slimîbâm.Paðizârstçðanâs pieredze pçc Niði Veselîbas sistçmas`

A.Vasiïevna `Vegetosudistaja distonija: Simptomi i effektnoe ljechenije`

Dþ.Mçrfijs `Tavs zemapziòas spçks`

Dþ. Mçrfijs `Tavs iekðçjais spçks`

P.Dako `Psiholoìijas brînumainâs uzvaras`

Sondersas "Sieviete un stress",P.S. Norbekovam arî interesanti darbi, tos var dabût www.koob.ru
Re: Visaadas labas graamatas
28.05.2008 20:02
M.Mièela. Vçjiem lîdzi.
Makkalova Kolîna. Dziedoòi çrkðíu krûmâ.
Vizma Belðevica. Bille.
Martins Andersens Nekse. Cilvçka bçrns Dite.
Zolâ. Cenu paradîze
Remarks.
Re: Visaadas labas graamatas
28.05.2008 22:00
Vai tikai Zolâ nebija "Dâmu paradîze" Cenu paradîzç tagad atlaides
mad no kautkurienes
Re: Visaadas labas graamatas
28.05.2008 23:16
...ak JezusMarja!!!!...Brasilia, un ðito kâpostu esi izgâzusi!!!...Jezus, Jezus!!!...
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 07:28
Plant, jâ :D Man laikam tâs cenas prâtâ :-)))))))))
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 11:05
Jâ, jâ, mad, pati pirku!
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 11:34
Es arî, kad paskatos savâ grâmatplauktâ nodomâju: ðito naudu! Bet arî: kas par vçrtîbu!... un noglaudu muguriòas... ne jau visâm, to ir tik daudz.
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 12:12
...strvbry, nepiekrîtu...kòazes Olgas Bebetovas ;), Danielas Stîlas un citu tikpat geniâlu grafomânu darbus masu tirâþâ aizdîía valstîs iespieda uz vissûdîgâkâ avîþnieka, mîkstajos vâkos...pçc principa: izlasîji - izmeti...izmantot glaunu ofsetnieku vienreizlasâmajâm grâmatâm diktç tirgus...kurð Latvijâ ir galçji mazs...un izdevçjiem ai, kâ gribas çst labas uzturvielas un braukalçt labos ratos...

...savulaik Vonnegûta Kaía ðûpulis ietilpa mazâ grâmatiòâ, kuru varçja ievietot þaketes kabatâ...otrs laidiens, pâris gadus atpakaï - nûûû, tas jau bija kârtîgs foliants, ar kuru varçja noslaktçt zirgu...

...kokus nav þçl???...jeb pçc mums kaut ûdens plûdi???...un cik no nodrukâtâ beigu beigâs aiziet makulatûrâ???...

..ak jâ...ir ïoti maz grâmatu, kuri ir man VAJADZîGI laiku pa laikam...kâ mazs lodiòð uz citurieni...da kaut vai Rablç Gargantija...lai es pirktu to, ko aizmirsîðu pçc pçdçjâs lapas aizvçrðanas???..Edited 2 time(s). Last edit at 29.05.2008 12:17 by madcynics.
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 14:48
Jâ, ir grâmatas, kuras var izlasît tikai vienu reizi, vai pat neizlasît lîdz galam. Bet, ja tajâ brîdî ðî grâmata ir vajadzîga, un tâ sagâdâ prieku un izklaidi- tâ ir milzîga vçrtîba. Un, starp citu, nekad nevar zinât, kuras bûs tâs grâmatu grâmatas, kuras varçs lasît vçl un vçl. Bet var arî bût citu noniecinâtas, bet tajâs atrast kaut daþas, bet sev bûtiskas rindas.
Man, piemçram, plauktâ ir Viïa Lâèa kopotie raksti, es tagad pat nepieskaros tâm, bet lielâko daïu esmu izlasîjusi vairâkas reizes. Un, kas zina, varbût kâdreiz lasîðu atkal. Varbût tad, kad sagribçsies sajust kaut idealizçtas, bet tomçr cilvçcisko attiecîbu skaistumu...
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 15:12
...sen esam aizmirsuði saòemt vçstuli uz laba papîra, ar tintes pildspalvu rakstîtu, ïoti personisku...elementâras lietas elektroniski - epistulârajâ þanrâ vienkârði neòemam vçrâ...da ko tur...:)
besk
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 17:38
pie grâmatâm vçl varçtu, piem., pielikt atzîmi. lai nesanâk te beigâs visu pasaules grâmatu saraksts.

10 ballu skalâ
s.peks "nepazîstamais ceïð" 10
v.rudzîtis "bendes meitiòa un viòas tçvs" 10
autoru neatceros "sievietes, kas mîl par daudz" 10
p.kummers "nekas nav neiespçjams" 8
dþ mçrfijs "tavs zemapziòas spçks" 10
dþ mçrfijs "tavs iekðçjais spçks" 7

kas attiecas uz madcynics, kura komentus parasti ignorçju.
man grâmatu lasîðana ir vaïasprieks. nu tad cits lai apcer izlietoto naudu skatoties uz tukðâm pudelçm, ceïojumu albumiem, drçbju skapi vai datorkastçm - nu es paskatos uz grâmatâm.
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 19:22
...kas attiecas uz besk, kurð/a manus komentus ignorç...
...te kâds lasa daudz, bet tâ arî jçgu izlobît nav iemâcijies...Markess laikam bûs par sareþgîtu...
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 20:08
Un kâ jums patîk Hese? Stikla pçrlîðu spçle, Stepes vilks, Demians, Sidharta un Heses pasakas? Man ïoti.
Re: Visaadas labas graamatas
29.05.2008 21:31
VAi, Strawberry, es nevienu no tâm neesmu lasîjusi :( ES laikam...jâ...pazîstu tikai Hansa Kristiana Andersena literatûru un Ðekspîra daiïradi :)
Re: Visaadas labas graamatas
31.05.2008 12:17
Te ir visâdas labas grâmatas, par brîvu lejuplâdçjamas, krievu valodâ:
http://www.e-puzzle.ru/view.php?w=a
Re: Visaadas labas graamatas
31.05.2008 13:47
www.koob.ru arî visâdas daudz un labas, tikai krievu val.
Re: Visaadas labas graamatas
31.05.2008 14:09
Man patîk Koelju grâmatas. Tagad vasarai esmu paíçris kaut ko no R.Baha!
Re: Visaadas labas graamatas
31.05.2008 14:11
Besk kadas ir tas dþ mçrfija gramatas ? Nav parak sarezgitas ?
Re: Visaadas labas graamatas
31.05.2008 14:43
nav sarezhgjiitas...
Re: Visaadas labas graamatas
31.05.2008 18:20
Bet vairâk uz reliìiskumu vçrstas...
Re: Visaadas labas graamatas
01.06.2008 16:49
Miès Alboms. Otrdienas ar Moriju.
Ir vçrts izlasît, lai saprastu, kas patieðâm ir bûtiski.
Cînoties ar VD bieþi vien traucç nebûtiskas lietas, ko cilvçki pa dzîvi drâþoties mâkslîgi izvirzîjuði pirmajâs rindâs. Tâs atmetot, viss var mainîties.Edited 1 time(s). Last edit at 01.06.2008 16:49 by strawberry.
Re: Visaadas labas graamatas
01.06.2008 17:57
P.Dako". Psiholoìijas brînumainâs uzvaras. Ðai grâmatai sâkuma efekts bija tâds, ka man sâka likties- man pilnîgi nekas "nav mâjâs" un piemît visas psih. kaites. :) Biju gatava doties tûdaï pie psihoterapeita. Pagâja laiciòð,informâcija "pârstrâdâjâs", sapratu kas ir kas, un, ka ar mani viss ir kârtîbâ. Ðî grâmata ikdienâ palîdz izðíirot cilvçkus, ar kuriem labâk nopietnâs lietâs neielaisties, var bût problçmas.Edited 2 time(s). Last edit at 19.08.2012 16:51 by kachenite.
Re: Visaadas labas graamatas
19.06.2008 19:52
Þurnâls LILIT, jûlija numurs. intervija ar psihoterapeitu Viesturu Rudzîti.

Þurnâls Psiholoìijas Pasaule, 2008. gada 2. numurs. intervija ar psihoterapeiti Daci Purçnu.

var palasît, ja interesç terapeitiska pieeja savaam gruutiibaam un shaads skatiijums uz dziivi.
Re: Visaadas labas graamatas
19.06.2008 21:03
Runcene, labâk îsumâ atreferç, kas tur ir interesants:)
Negribu Lilit pirkt.
Re: Visaadas labas graamatas
22.06.2008 20:52
Runcene, LILIT nopirku, intervija tieðâm laba, paldies, ka ieteici, nebûtu pamanîjusi.

Vçl par grâmatu autoriem.
Pavisam nesen atklâju Lizu Burbo. Grâmatu daudz, krievu valodâ lejuplâdçjamas ir liela daïa.
Paðlaik lasu viòas grâmatu "Sluðai svojo tjelo snovo i snovo". Ir vçrts izlasît, iesaku.
cssssss
Re: Visaadas labas graamatas
27.06.2008 11:53
Es esmu pavilkusies uz Osho :) Kurpatovs arî tîk :)
Re: Visaadas labas graamatas
08.04.2009 14:08
Donalds Vinikots

SARUNAS AR VECĀKIEM
BĒRNS UN VIŅA MĀTE

Derēs tiem, kas saka, ka ir trauksmaini visu mūžu, un tiem, kam savi bēbji.
Re: Visaadas labas graamatas
08.04.2009 14:47
Iesaku grāmatu- Kurts Teperveins- Krīze kā izdevība.
Jāmeklē bibliotēkās, jo izdota ap 2000.gadu.Edited 1 time(s). Last edit at 19.08.2012 22:53 by kachenite.
pārdomās
Re: Visaadas labas graamatas
08.04.2009 23:27
Visas Osho grāmatas. Nu baigi labās!
VĢ sirgstošajiem iesaku Osho "Drosme"

Bet vispār skatoties, prieks, ka cilvji lasa.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 20 pieskaita 4?
Ziņa: