Antidepresants ARKETIS 20mg

Aizsāka skaudri 

skaudri
Antidepresants ARKETIS 20mg
23.05.2008 22:23
Varbût kâdai/am ir pieredze ar ðo antidepresantu?

Efekts , blakusparâdîbas?
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
23.05.2008 22:39
viens no biezhaak lietotajiem blakus cipralexam un veel dazhiem, tas pats, kas seroxat, kursh arii forumaa biezhi mineets.

kaa kuram taas blaknes. padarbini mekleetaaju uz seroxat. sho konkreeto neesmu testeejusi, bet man ne no viena AD nav bijushas nekaadas probleemas.
Disease PC
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
24.05.2008 01:05
Labak vispar nedzert..
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
02.06.2008 16:56
Es sâkumâ lietoju Seroxat, tad Arketis (lçtâks analogs)... kâdu 1,5 gadu... pret depresiju palîdzçja ïoti labi. Man bija konstatçta depresija strap vidçjo un smago pakâpi ar trauksmi. Pçc divâm nedçïâm sajutos daudz labâk... Paðlaik pamainîjâm AD, lietoju Cipralex... 2 reizes mçìinâjâm pârtraukt lietot AD, bet depresija atkal atjaunojâs ....
24
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 00:34
Vai no medikamenta "Arketis" (paroksetîna) var bût blaknes, kas sâkas nevis uzreiz, bet aptuveni pçc 6 nedçïâm?
Skumîgums un vienaldzîba.
Fizisku blakòu gan nav.

Ârstçta tiek vidçji smaga, sen sâkusies depresija.
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 10:18
Varçtu bût...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 15:00
Es lasîju anotâcijâ un doks arî pateica, ka ja rodas AD atcelðanas blaknes (ja pârâk strauji pârtraukts), tad rodas uzreiz un 2 nedçïu laikâ izzûd! Tâ ir slimîba pati par sevi, kas atkal nâk virsû... :( Man tâ bija 2 reizes... Es atgriezos pa mazâm tajâ paðâ stâvoklî, kads bija PIRMS AD lietoðanas... Tâ kâ atkarîba vai blaknes te ni prièem...
24
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 16:33
Par atcelðanas blaknçm it kâ nevarçtu bût runa, jo tiek turpinâts ðo medikamentu lietot.
Bet riebums un apâtija pret visu ir pamatîgi pieaugusi.
Pirmajâ mçnesî tâ nebija, depresija varbût pat mazliet samazinâjâs! Otrajâ mçnesî - diezgan smagi. Dîvaini, jo ir taèu skaista vasara utt.
Îsti nezinu, vai drûmumu un sagurumu izraisa arketis vai eksogçniski faktori.
Tâpçc jau vaicâju!
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 17:05
24 ()
Ups, es Tevi nepareizi sapratu! :) Man likâs, ka Tu jautâ par blaknçm, kas uzrodas, pçc 6 ned., pârtraucot lietot AD!
Nç, man tâ nebija! Arketis ïoti labi palîdzçja, tieðâm nomierinâja un lîdzsvaroja.... man atgriezâs dzîvesprieks jau 3.nedçïâ.... Un tâ turpinâjâs visu 1,5 gadu... Tiesa, sâkumâ lietoju Seroxat (dârgâks analogs), bet Arketis iedarbojâs tieði tâpat... Mçìinâju otro reizi pârtraukt lietot Arketis, bet slimîba atgriezâs un tad doks ieteica Cipralex...
24
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 17:13
Tâtad ðajâ situâcijâ ir divi jautâjumi.

1)
Vai ir jçga turpinât lietot?
Gaidît, ka atkal varçtu bût vismaz tik labi kâ pirmajâ mçnesî?
Vai arî citas zâles piemeklçt?

2)
Cik liela ietekme ir diennakts ritmam - vai neizgulçðanâs un arkeða iedzerðana nevis precîzi no rîta, bet kaut kad dienas pirmajâ pusç daudz ko ietekmç?
Cik saprotu, nav taèu tâ, ka antidepresanti uzreiz pçc zâïu iedzerðanas nonâk smadzençs un ietekmç noskaòojumu (patiesîbâ: iedarbîba ir ilglaicîga)?
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 17:39
1) Noteikti konsultçjies ar doku! Varbût jâpalielina deva vai jâmaina AD!
2) AD iedzerðanas laiks neko neietekmç, ja Tu to dari reizi diennaktî... AD iedarbîba ir atðíirîga, piem., no trankvilizatora, kurð iedarbojas uzreiz, bet uz neilgu laiku un rezultâtâ var bût paðsajûtas izmaiòas diennakts laikâ...
Kâda diagnoze Tev? Arketis piemît stipra nomierinoða iedarbîba un viòu iesaka pie depresijas ar trauksmi, nervozitâti utt. Bet ja ðî trauksme (kâ man nebija), tad ðis AD var pârâk stipri Tevi nomierinât lîdz viss ðíiet noriebies un iestâjas apâtija... tas tâ...'izsakoties ïoti vienkârðotâ valodâ... Ir AD, kuri ârstç depresiju un iedarbojas uzmundrinoði!
Bet noteikti konsultçjies ar doku! Lai veicâs!!!
24
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 17:54
Arketim "piemît stipra nomierinoða iedarbîba" - ?

To es nezinâju.
Arkeða apraksta lapiòu izlasîju, bet neatceros, ka tur bûtu teikts par stipru nomierinâðanu.
Vai citi ðejienes speèuki arî tâpat domâ?
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 18:18
Par anotâciju neatceros, bet lasîju Internetâ, vairs neatceros adresi... lielu rakstu par AD klasifikâciju pçc iedarbîbas veidiem... tur Seroxat (tas pats Arketis) ir vienâ grupâ ar nomierinoðiem AD... Tas bija raksts kr. val. Moþ ka pameklç rambler.ru uz "антидепрессанты", ja lasi krieviski.... Tas bija labs raksts....... Katram AD ir sava, bez antidepresîvâs, iedarbîba (stimulçjoða, nomierinoða utt...)
bet tas, ka Arketis nomierina, tas ir uz manîm pârbaudîts:) Man ðis AD ïoooti palîdzçja pret nervozitâti, trauksmi....ja bûtu savâdâk, es to justu un protams, skrietu pie doka :) Bet viòam i tâ bija skaidrs, ka man vajag nomierinoðu AD...
24
Re: Antidepresants ARKETIS 20mg
26.06.2008 18:34
Kâpçc tad ârsts noteica arketi, ja sûdzîbas bija par vienaldzîbu, apâtiju, prieka trûkumu, bet par trauksmi - nemaz?
Ârsts pat vaicâja, vai miegs esot normâls, secinâja, ka trankvilizatorus nevajagot parakstît, parakstîja tikai arketi.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 2 pieskaita 24?
Ziņa: