Iebildumi pret psihologu

Aizsāka Inese 

Sakiet, lûdzu, kur man griezties ðâdâ lietâ. Es pirms 2 nedçïâm apmeklçju psihologa konsultâciju, uz kuru biju gaidîjusi rindâ vairâk kâ mçnesi. Sakarâ ar savu jau piecas ziemas pçc kârtas ilgstoðo depresiju. Paskaidroju, ka esmu stâvoklî, tâpçc vçlos sevi sakârtot utt. Ârste parunâjâs ar mani apmçram 20 minûtes, pa vidu vçl runâdama pa mobilo tâlr. un izrakstîja 2 zâles, kas bûðot tonizçjoðs lîdzeklis utt. Lûdza pierakstîties pçc pâris nedçïâm atkal. Aptiekâ es uzzinâju, ka ðîs zâles grûtniecçm ir aizliegts lietot. Es vçlos atpakaï savu naudu, lai varçtu aiziet pie kâda cita psihologa. Vai es to varu pieprasît un kur man jâgrieþas?
Paldies!
Andra
Re: Iebildumi pret psihologu
05.04.2001 15:38
Inese!

Ja Jûs neapmierina Jums sniegtâ medicîniskâs aprûpes kvalitâte, ir iepsçja vçrsties pçc palîdzîbas Medicîniskâs aprûpes un darbspçjas ekspertîzes kvalitâtes kontroles inspekcijâ
Rîga, Sadovòikova iela 20
Tel. 7144966

Variet ielûkoties arî ðajâ mâjas lapâ:
http://www.pateretaja-celvedis.lv/veseliba/

un sazinâties ar patçrçtâju tieðibu aizsardzîbas centru, kuri arî izskata sûdzîbas par nepienâcîgas kvalitâtes medicîniskajiem pakalpojumiem.

Andra
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 16 pieskaita 16?
Ziņa: