seklinieka proteze

Aizsāka Janka 

seklinieka proteze
22.03.2006 14:31
Labdien!
Mani jau sen nomoka problema, kas ir saistita ar seklinieku - respektivi, man ir viens
seklinieks seklinieku maisinja. Pirms gadiem 3 otro seklinieku izopereja, jo nebija lidz
galam noslidejis. Starpcitu, man jau ir 27 gadi. Bet shaja gadijuma man ir liels
diskomforts un tads jau ir bijis no pamatskolas laikiem, kas saistits ar dzimumdzivi. Vel
lidz shim laikam nav bijis neviens dzimumakts. Man ir jautajums, vai ir iespejams, vai
pastav kada veida protezes - kaut kas lidzigs sekliniekam, ko ievietot seklinieka
maisinja, ta lai tas izskatitos pec ista seklinieka???

Ja jaa, vai Latvija shada veida operacijas veic un cik tas maksa???

Ceru, ka spesiet man palidzet!!!
Moljers
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 14:34
Ir. Arî LAtvijâ ir pieejamas un tiek operçts.
Par cenâm nezinu.
Varu uzzinât.
Vakarâ ierakstîðu.
Moljers
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 14:35
Bet vispâr, lai veiktu dzimumaktu vajadzîgs krâniòð.
doctus
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 14:43
Ir, ir Lv gan proteezes, gan viss paareejais. Man liekas,ka pat nebija paaraak daargi. Un dzimumdziivei viena olinja nu nekaadi netraucee
zita
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 15:00
:))Janka,leetaak buus aiziet tomeer pie psihoterapeita.Nomierinies,manam draugam arii ir viens,nekaadu probleemu....Miiljsh vinjsh ir taapatas un sexinjsh arii ir OHOHO
Likki
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 15:03
Man puiði ar 1 oliòu liekas seksîgi...
Ðíiet ar ðo "kompleksu" mocies galîgi veltîgi. Sievietçm ir pilnîgi vienalga, vai tur ir 1 vai 2, seksa kvalitâti tas neietekmç, varbût pçcnâcçju radîðana var bût kavçta (?).
Bet 27 g.v. puisis-jaunava ir tieðâm kârojams gabaliòð... :))
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 16:13
Likki

Njem to puisi ciet. Vareesi ar pieredzeejushu aci pinciiti noveerteet un autoritatiivi noraadiit kas ar to jaadara. Un nomierinaat vareesi ja zeens nobiisies sievieshu vietinju ieraugot :)
èiepiòa
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 16:21
Man arî ðíiet, ka Tev problçma galvâ. Tiesa neesmu gan redzçjusi, kâ izskatâs, kad nav abi, bet domâju, ka nav iemesla satraukties.
Moljers
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 18:51
Interesanti, ko jûs tektu, ja bûtu tikai viena krûts un visi teiktu, ka problçma tikai galvâ ?
Protçze pati maksâ apmçram 100 Ls.
Bet ir jâpasûta, var sanâkt gaidît kâdus 2 mçneðus.
+ darbs, op. zâles izmaksas, narkoze.
Kopâ ap kâdiem 200-300 Ls.
DullaaVecene
Re: seklinieka proteze
22.03.2006 22:18
kruuts ir drusku citaadaak tomeer, tad kauns vilkt pieguljoshas dreebiites, bet Tur jau redz tikai miiljotais cilveeks paarsvaraa. MMM, kaa es cienu puishus, kas ilgaak saglabaa nevainiibu, tieshaam kaarojami gabalinji, bet shauuusmiigs retums. Nekas, Janka, atradiisies pareizais cilveeks ar tiiru domaashanu un labu sirsninju, kas sapratiis,operaaciju ari var izdariit, un viss buus chikiniekaa!! :)
pazvani
Re: seklinieka proteze
23.03.2006 14:57
tel.: 7201042, aiziesisi uz konsultâciju un visu uzzinâsi , gan par operâciju ,gan par oliòas protçzi.
Re: seklinieka proteze
23.03.2006 15:00
Paldies, Moljer, ja TU vel pateiktu, kur to visu var izdarît-konsultçties utt, tad gan tas bûtu zelta vçrts!!!

Paldies visiem, kuri piedalîjâs diskusijâ par ðo manu problçmu!!! Paldies arî tiem, kuri uzskata, ka problçma ir manâ galvâ!!! Ðoreiz gribçtu piekrist Moljeram par to kruti sievietei, tas ir viens un tas pats!!! Kâpçc sievietçm, kam ir operçtas krûtis ir svarîgi, lai bûtu arî otra krûts un tâdi pati, KÂPÇC!!!


Janka
Re: seklinieka proteze
23.03.2006 15:02
Kurai iestâdei ir tas tel?
giga
Re: seklinieka proteze
23.03.2006 15:52
Protçze ir no silikona un pçc taustes nevar atðíirt - îsta ola vai silikona!
Re: seklinieka proteze
24.03.2006 09:16
Mîïie cilvçki, Jûs Te dodat man vçrtîgus padomus, bet paðu galveno târi nepasakât, KUR VAR VEIKT ÐÂDU OPERÂCIJU???!!!
doctus
Re: seklinieka proteze
24.03.2006 11:33
Es tik zinu,ka Beernu slimniicaa beerniem veic, a tev gadu jau daudz. Vareetu buut, ka Stradinjos arii, ja kas, naakoshnedeelj varu uzzinaat
Re: seklinieka proteze
24.03.2006 12:17
Tas gan bûtu baigi forði!!!
doctus
Re: seklinieka proteze
24.03.2006 12:22
Labi, tad es te ielikshu info pirmdien peecpusdienaa
Moljers
Re: seklinieka proteze
24.03.2006 17:42
Vari runât ar jebkuru operçjoðu rologu, vai kosmçtisko íirurgu.
Tikai bûs viena problçma, ðo protçþu uz vietas nav un ir èakers viòas pasûtît un ar to visu nodarboties, nopelnîtais neattaisno patçrçto.
Janka
Re: seklinieka proteze
25.03.2006 23:33
Nu, re!!! Tu Man iepriekð viesi cerîbas, pat aptuvenâs summas nosauci, bet tagad.......!!! Varbut vari nosaukt konkreti, kur un kurð par tâm aptuvenajâm summâm to var izdarît!!!???? PLEASE!!!
Re: seklinieka proteze
27.03.2006 14:56
Auuuuuu!!!
Kur tad tie experti par ðo lietu ir pazuduði???
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 10:32
Lûdzu, gaidu palîdzîbu!!!
""
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 11:21
Moljers uzsit cenu
Moljers
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 11:31
Nedaudz padarbinâju meklçtâju

Autors: otto
Datums: 26-04-2004 17:09

nav korekti nodarboties ar reklâmu medicînâ, centîðos dot objektîvu info.
Cik saprotu vçlaties operçjoðu vidçja vecuma urologu, kas daudz maz godîgi strâdâ, nauda nav galvenais. Tâdu Rîgâ ir pietiekoðâ daudzumâ, ja zinâtu ko vairâk par problçmu, varçtu vçl saðaurinât loku
Rîgâ ir 7 slimnîcas kurâs ir uroloìijas nodaïas (urologi)

Latvijas medicînas flagmanis Stradiòi
- centra vad. E. Vjaters
- nodaïas vad. I. Smiltens
- urologs Liberts
pârçjie ðíiet jaunâki

Rîgas pils 1. slimnîca
- dr. A. Laukmanis
- dr. D. Ìilis
pârçjiem daþâdi stiíi un niíi

Rîgas pils 7. slimnîca (Gaiïezers)
-nod. vad. dr. R. Dale
-urologs A. Leiðe
pârçjie jaunâki i vecâki

Onkoloìijas centrs
- nod vad. S. Gordins
- urologs M. Jakubovskis
- urologs Menis

Slimnîca "Biíernieki"
neko daudz par tur strâdâjoðiem urologiem nezinu, ja nu patîk slimnîca tad man ðíiet meklçjiet dr. Treiloni

slimnîca "Linezers"
- nod vad A.Bâliòð
-urologs A. Karulis
-urologs E. Norvelis

Jûras medicînas centrs
- dr. Ðevòins

uzskaitîju visus vecumâ no ~40 lîdz ~ 50, kas aktîvi un daudz maz godîgi strâdâ, izglîtojas, ðnabi pârâk daudz nedzer
Lai man piedod daþi kolçìi, kurus nesmu piesaucis

izvçloties starp ðiem ârstiem domâju lielas objektîvas âatðíirîbas nebûs, galvenais bûs subjektîvais ko ieteikuði, kurð laipnâk runâ, kura slimnîca labâk patîk
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 12:41
Jautâjums Moljeram!

Vispirms liels paldies!!!

Bet no kurienes Jums bija ðîs iepriekð minçtâs cenas??? Ceru, ka pârâk neapgrûtinu ar savu problçmu!!!

Janka
Moljers
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 13:43
Bac !!!
Kâ no kurienes, sapnî redzçju.
Diena Latvijas slimnîcâ maksâ apmçram - 25 ls
Narkoze apmçram 30-50
Protçze, paðreiz piegâdâtâji prasa 90 ls, kaut ko pieliks klât, tas kurð pasûtîs.
Urologs paòems kâdus 30 - 150 ls
OP zâle kâdus 50-100 ls
Vispâr sanâk vairâk nekâ iepriekð ârumâ teicu.
doctus
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 19:55
Cenas par proteezi kaadi 150-200ls Stradinjos+ aarstu darbs. Gan jau kopaa diez gan salasaas;)
Moljers
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 20:03
Tas ir tîrs maksas pakalpojums, tâ kâ nesanâks protçze+ârsta darbs, nâks klât visi pârçjie slimnîcas izdevumi.
doctus
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 20:08
Nu to es pats par sevi saprotamu uzskatu,jo tu jau ieprieks iekomenteeji:)
A nezini, cik taadai operaacijai vareetu buut gultas dienas? Man gan liekas, ka Strados viena diena kopeejaa palaataa maksaa 5ls
Moljers
Re: seklinieka proteze
29.03.2006 20:22
Normâli 1 diena, bet tas jau kâ atkal skatâs - gultas diena viena, bet apmaksai var prasît divas.
Baigi dârga diena Strados :( , bet tur jau valsts piemaksâ, par kvalitâti :)
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 1 pieskaita 16?
Ziņa: