Priekðâdiòa

Aizsāka Vi8 

Priekðâdiòa
20.07.2006 07:58
Sâkðu ar mazu informâciju par sevi.
Man ir 15 gadi. Ar seksu esmu nodarbojies jau iepriekð.
man ir tâda problçma, ka priekðâdiòa liekas ir par garu, jo kad man ir erekcija tâ vçl ir uz galviòas.(to var viegli novilkt nost not galviòas) Kad nodarbojos ar seksu tâ vienkârði atvelkas atpakaï uz galviòas...(tas sagâdâ problçmas, jo veidojas situâcija,ka vienkârði priekðâdiòa noiet no galviòas un atkal uziet atpakaï)
ko jûs varçtu ieteikt???
L-ka
Re: Priekðâdiòa
20.07.2006 08:58
aiziet pie urologa. Viòð nepiecieðamîbas gadîjumâ uzteisîtu maziòu operâcijiòu, nogrieþot "lieko" âdiòu. Tâ ir ïoti vienkârða un urologam ikdieniðía procedûra.
Re: Priekðâdiòa
20.07.2006 23:58
To tieðâm jârisina kopâ ar urologu. Neko sliktu neredzu ja âdiòa stâigâ.Ar laiku viss notiks. Labi ja erekcijas laikâ galviòa brîvi atkailinâs un nav sâpes. Manuprât vis ir ok.Vari apmazgâties. Problçma bûtu ja galviòu nevarçtu atkailinât lai apkoptu.
Re: Priekðâdiòa
21.07.2006 00:39
Pçc manas pers. pieredzes tas viss izklausâs ïoti normâli, nesaskatu problçmu.
mm
Re: Priekðâdiòa
21.07.2006 02:06
Priekðâdiòas galiòð ir pati jûtîgâkâ priekðâdiòas daïa, kâpçc tâ jânogrieþ? Priekðâdiòa erekcijas laikâ pârsedz galviòu daudziem vîrieðiem. Ja seksa laikâ tâ pârvietojas bez sâpem nekâdu problçmu nav.
L-ka
Re: Priekðâdiòa
21.07.2006 15:07
bet izskatâs, ka tâ priekðâdiòa puisim traucç. Ja traucç, var nogriezt. Bet jâkonsultçjas ar savu urologu, viss bûs labi...
Re: Priekðâdiòa
21.07.2006 15:53
Jautaajums kaa traucee taa aadinja. Traucee funkcijai vai vnk spiezh uz smadzeneem :)
mm
Re: Priekðâdiòa
22.07.2006 00:11
Cieðu priekðâdiòu vienkârði var izstaipît palîgâ òemot steroîdu krçmu (betamethasone 0.05%). Krçmu pasmçrç 2-3 dienâ no iekðpuses un ârpuses un priekðâdiòu pastaipa. Mçneða laikâ bûtu jâbût rezultâtiem.

Cost-effective Treatment of Phimosis
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/102/4/e43

The most cost-effective management for treating phimosis is to initiate topical therapy. Daily external application from the tip of the foreskin to the glandis corona with betamethasone 0.05% cream for 4 to 6 weeks has been demonstrated to be very effective, resulting in a 75% savings compared with circumcision.


Patient-Friendly Alternatives to Circumcision
http://www.norm-uk.org/circumcision_alternative_treatments.html

The cream you need is called Betamethasone 0.05%
The cream should be massaged into the tight part of the foreskin inside and outside 2-3 times a day for at least a month combined with further stretching.
Moljçrs
Re: Priekðâdiòa
22.07.2006 11:47
Tie âdiòas staipîtâji, toè garâ vâji, viòiem jautâ, ko darît, ja âdas par daudz, viòi atbild - staipît.
Xe xe
Re: Priekðâdiòa
23.07.2006 17:41
Moljçr, labs koments :DDD

Vispâr, man liekas, ka, ja jau âdiòa brîvi iet pâri galviòai, tad jau viss kârtîbâ. Jo vairâk âdas, jo labâk - tâ tak jutîgâkâ daïa daiktam :D
pudiíis
Re: Priekðâdiòa
23.07.2006 22:36
amerikâòi daudzi joprojâm tiek apgraizîti, tâpçc pornofilmâs var daudz redzçt tâdas pipeles, kurâm priekðâdiòa nav faktiski manâma, vienkârði runga ar galviòu galâ.

bet vai tad mums ir jâlîdzinâs tiem aizokeâna paraugiem?
apgraizîðana nâk no semîtu - þîdu un arâbu kultûras, laikam arî afrikâòu.

apgraizîðanu uzskata pçdçjâ laikâ par nevçlamu, nedabisku, nevajadzîgu.
priekðâdiòa laikam taèu sargâ galviòu no þûðanas un rîvçðanâs, atkailina to tikai tuvîbas mirkïos.
Re: Priekðâdiòa
24.07.2006 00:53
Toties apgraiziishana garantee stabili augstu pieprasijumu peec potenci stiprinoshiem liidzekljiem. Un taa kaa pie vinju razhoshanas ir kjeeries pats Bils Geits tad gan jau arii buus atbilstoshas rekomendaacijas peec iespeejas visus apgraiziit.
Reba
Re: Priekðâdiòa
28.07.2006 20:58
Man jau liekas, kas no dabas, tas labs;)
ooo33a
Re: Priekðâdiòa
30.07.2006 14:43
rolands
Re: Priekðâdiòa
30.07.2006 15:54
www.drarturs.lv var paliidzeet
kasiko
Re: Priekðâdiòa
07.08.2006 18:24
noðòakarç nost
Re: Priekðâdiòa
07.08.2006 20:41
ghm cik zinu seksa laika ta adina ir nevis galvas gala bet izstiepusies pa visu locekli. Loceklis nav vairs mazins bet piebriedis, tatad liekas adinas nav un nedomaju ka adina ir tas kas stimule to efektu bet gan pati galvina. ta tiekot berzeta veicina ejakulaciju. Tas tev nav panemt sauja un stumdit adinu uz prieksu un atpakal :)
mm
Re: Priekðâdiòa
08.08.2006 00:37
Atïaujot amputçt savu priekðâdiòu vîrietis pazaudç apmçram 50% sava dzimumlocekïa âdas. Sekojot apgraizîðanai normâla asinspiegâde dzimumloceklî tiek izjaukta neatgriezeniski, jo tiek amputçti asinsvadi un artçrijas.

http://www.noharmm.org/snip.htm

Seksa laikâ priekðâdiòa stimulç ne vien dzimumlocekli, bet dod arî stimulâciju sievietei- apgraizîts dzimumloceklis to tâ nekad nespçs.

http://www.cirp.org/pages/anat/#gliding

Sievietçm ar neapgraizîtiem partneriem ir 2X lielâka iespçja izjust orgasmu, nekâ sievietçm ar apgraizîtiem partneriem. Sievietes ar apgraizîtiem partneriem arî bieþi sûdzâs par maksts sausumu dzimumakta laikâ.

(Journal of the New Zealand Medical Association)
http://www.nzma.org.nz/journal/116-1181/595/
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 24 pieskaita 23?
Ziņa: