remantadîns - ko vinjsh dara?

Aizsāka tmp 

Gadîjâs çrce, potçjies neesu, pçc ieteikuma lietoju remantadînu.

Izpçtiju lîdzi nâkoðo instrukciju - tur tikai rakstîts, ka "var lietot", "kaut ko dodot" - apmeeram taa!

Kâds zin kâda ir remantadîna reâla ietekme uz encefalîta vai tâ izraisîtâja vîrusu?
Nesâkas slimiiba inficçðnâs gadîjumâ? Vieglâka slimîbas forma? Kas..???
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 15:41
"Ja çrce ir iekodusi nevakcinçtam cilvçkam, ko darît?

Ja Jûs ir iekodusi çrce ir nepiecieðams vçrsties tuvâkajâ medicînas iestâdç, kur Jums izòems çrci un rekomendçs profilaktiskos medikamentus. Ja apkârtnç medicînas iestâdes nav, tad izòemiet çrci patstâvîgi. Çrcei jâuzliek spirtâ samçrcçtu vates tamponiòu, un tad uzmanîgi, ar speciâlas pincetes vai diega cilpas palîdzîbu, satverot çrces íermeni, pçc iespçjas tuvâk snuíîtim, çrci izvelk. Apstrâdâjiet piesûkðanâs vietu ar spirtu saturoðo lîdzekïi.
Ja jûs gribçtu izmeklçt çrci, tad "veselu" çrci ielieciet burciòâ un aizgâdâjiet lîdz laboratorijai Lielâ Klijânu ielâ 7, Nacionâlais Veselîbas Centrs – 2.stâvs, no 9:00 lîdz 13:00. Izmeklçðanas maksa 8,50 Ls.

Pçc çrces izòemðanas ir svarîgi atrisinât profilakses jautâjumu.

Jâkonsultçjas ar ârstu. Var nekavçjoties uzsâkt vakcinâciju (izmantojot âtro vakcinâcijas shçmu) vai gaidît 1 mçnesi (inkubâcijas periods), novçrot sevi, vairâk lietot uzturâ C vitamîna saturoðus dârzeòus, (sîpoli, íiploki, citroni) un nekrist panikâ! Jâ Jums radîsies sûdzîbas, ir nepiecieðams vçrsties pçc palîdzîbas medicînas iestâdç. Ja pçc mçneða veselîbas problçmu nav, tad jâsâk vakcinâcija pçc âtras shçmas.

Visdroðâkâ aizsardzîba ir antivielas, kas izstrâdâjas pçc vakcinâcijas."

Remantadîns laikam vâjð mierinâjums- ðajâ apcerçjumâ pat netiek pieminçts-ogaEdited 1 time(s). Last edit at 20.07.2006 15:45 by oga.
Es atvainojos, bet jautâjums ðoreiz ir tikai par remantadînu, nevis, ko darît, ja piesûkusies çrce!
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 15:49
Nav nekâdas garantijas. Vajadzçja imunoglobulînu.
Es atvainojos tautieði, bet varçtu lûdzu neliet ûdeni!?

Jautâjums ir cits.
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 15:55
Tu gribi dzirdçt pozitîvu atbildi, bet diemþçl...
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 15:58
Neviens to kâ droðu lîdzekli neiesaka. Neviens.
Tu man liekas nesajçdz ko es gribu dzirdçt!
Man interesç remantadîna effekts, lai izvçrtçtu vai viòu lietot vai nç, jo man no tâ sûda remantadîna izpauzhas stipri blakuseffekti. Ja viòð neko nedot - es viòu nedzeru!
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 16:04
Kurð vainîgs, ka Tev çrce. Ieraksti googlâ vârdu remantadîns un bûs Tev nodarbe visam vakaram. Netrako. Es tikko paskatîjos. Daudz informâcijas un pârkopçt nav jçgas.
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 16:05
Labâk lûdz dievu, lai çrce nebûtu inficçta
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 16:07
Remantadîns,mans mîïais draugs, ir radîts kâ "A" gripas profilakses un ârstçðanas lîdzeklis.
Bija cerîbas,ka viòð savâ veidâ iedarbosies arî uz citiem vîrusiem. Tas apstiprinâjumu neguva. Pret çrèu encefalîte ,kâ profilakses un ârstçðanas lîdzeklis viòð neder.
Ar bezgalîgu cieòu.
Tas ir autoratîvs spriedums vai tîra muldçðana? Kapçc tad instrukcijâ tas viss raklstîts
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 17:02
Nu nenervozç, man ir rûíîtis, kas saka, ka ðoreiz viss bûs labi, bet noteikti ej vakcinçties- vislabâk ziemâ
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 18:40
tmp - ja Tev instrukcijâ viss uzraxtîts, un viedokïus Tu uzklausît nevçlies, tad kâ Tev te var palîdzçt? Varbût piezvani uz infektoloìijas centru un uzzini viòu viedokli par remantadînu kâ çrèu encefalîta profilakses lîdzekli? i laiku ietaupîsi, i nervus.
(ja kas, man lîdzîgas domas kâ Mazdakterim).
Re: remantadîns - ko vinjsh dara?
20.07.2006 23:41
Augsti cienîtais un ïoti godâtais,informâcija nâk no Latvijas Infektoloìijas centra seminâriem.
Raþotâjam ir sava interese un novecojuði uzskati.
Ar vislielâko cieòu.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 4 pieskaita 12?
Ziņa: