BEZSAMAÒA

Aizsāka SABÎNE 

SABÎNE
BEZSAMAÒA
20.07.2006 15:56
Cilvçks zaudç samaòu.
Cik ilgi var gaidît, kad nâk pie samaòas.

Ja kâdu laiku (~ 1 min.) nenâk pie samaòas, ko darît?
Izsaucu âtros un tâlâk?
Re: BEZSAMAÒA
20.07.2006 16:13
Sekot lai neaizrîtos ar savu mçli,siekalâm,protçzçm.Attaisît krâdziòu,jostu.
Ja smuka jaunkundze,tad noteikti arî blûzîti atpogât.
Oþamais spirts uz vatîtes un zem deguna,bet tâ lai neiepil acîs,degunâ.
Sekot pulsam,elpoðanai.
Pacelt kâjas uz stabila priekðmeta. Taburete,paklâjs u.t.t.
tmp
Re: BEZSAMAÒA
20.07.2006 16:16
Cilvçku no bezsamaòas ir jâdabon ârâ pçc iespçjas âtrâk, jo bezsamaòâ cilvçks nekontrolç elpoðanu, ar no taa izietoðâm sekâm! Oþamais spirts jâtur mâjâs obligâti!
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 14 pieskaita 24?
Ziņa: