Bebra dziedzeri

Aizsāka LilY 

Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 09:37
lçtâk varçtu bût krupis spirtâ.
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 10:01
...atkal izpeld mâcîto rumpîðu aprobeþotîba - ja nav íîmija, tâtad mçsls...jau te uzjautrinâjos par ðamçjo uzpûtîgo tumsonîbu...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 10:04
madcynics - tu regulâri lieto tos dziedzerus, ja?
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 10:24
...nea...nav vajadzîbas...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 10:42
cinikji nepamet komplekss par taam 3 klaseem... pareizi vien ir...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 10:50
...aizmirsi pielikt tautisko deju un bajâna spçles pulciòus...
...kkas Tevi knieð par to izglîtîbu, komatiò...kas tam par vainu???...laikam atskaitîja savulaik...netiki lîdzi mâcîbu vielai???...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 10:58
refleksija pilnaa kraashnjumaa...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 11:26
...Tu gan mâki skaisti izteikties - refleksija...tagad visiem stâstîðu - man ir refleksija...
aeris
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 20:33
cinisms vai ne-cinisms, bet es tieðâm gribu redzçt kâdu, kuram tie dziedzeri (vai krupis spirtâ) diabçtu vai kaut ko tâdu bûtu izârstçjuði. tas manu skepsi stipri mazinâtu, bet kâ jau iepriekð rakstîju, par tâdiem gadîjumiem manas acis vçl nav lasîjuðas.
jâ, refleksija... :DDD lepoties ar to gan nevajdzçtu, vismaz ne ðinî kontekstâ.
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:30
...un palîdz tikai modernâs medicînas aprobçtâs substances...ne tik sen ârsti uzskatîja, mçra vai baku epidçmijas laikâ jânçsâ jocîgas maskas...tas labi atbaidîja ïaunos garus...un viens no durakiem, kurð dakterçja ar tam kaikam netradicionâlajâm metodçm, ja atmiòa neviï, bija tas pats Nostradamuss...sûdi arî nabadziòam sanâca ðajâ sakarâ...kâ tâ var - spirinâties pretîm godâjamajiem mediíiem...:)
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:34
spirinies cik tik lien, tik parâdi kâdu indivîdu kas ar tiem dziedzeriem pirmâ tipa diabçtu izârstçjis. Modernâ medicîna varbût ir paðâ sâkumâ lai to izârstçtu, nevis apârstçtu ar insulînu.
Medicîna tak nestâv uz vietas un Nostradamusa laiki sen pagâjuði.
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:35
...bet sajûta, ka no daudzu ðâlaika eskulapu mutes dveð viduslaiki...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:37
vai ðî sajûta tevi vajâ?
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:38
ja jau nevajaatu, tad taa neceptos... psihotrauma iz Straupes laikiem...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:38
...nea...uzjautrinos par Tev lîdzîgiem - ja es to nezinu, tâtad tas nepastâv...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:39
...OOOO... komatiòð arî sajût kasiòa dvesmu...kas i ko, pamodies???...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:41
Tu nu labaak par teemu... par to nezinaamo, bet esosho bebra dziedzeru labumu buutu pirkstus deldeejis...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:48
...par tçmu???...ludzu, jaukumiò...man tie bebra dziedzeri neinteresç...un ko ar viòiem var izdarît, arî ne...mani uzjautrina daþu nostâja - ripiòas spçj visu...protams, ðo to var...
...vispâr slinkums ar Tevi un Noelu kasîties...
...ðodien esmu labdabîgs, saldumiò...:)
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 22:53
neviens te nekad nav teicis, ka ripinjas speej visu. taa ir tava citiem piedeeveeta fantaazija.
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 23:04
...kâ ta, kâ ta...raugi, jaukâ, nebûtu slinkums, kurð mani ðodien sitis ar smagu vâli, sameklçtu íîmijas adeptu textus...un nevienam no ðiem te brçcçjiem nav ienâcis prâtâ, ka visa pirmsâkums ir meklçjams kkâdâs zâlîtçs, tajos paðos dziedzeros, da kaut vai suòa sûdâ...visvarenâ íîmija...:)
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 23:09
dziedzeros... nu ja... veiksmi mekleejumos...

nez sen vaards kjiimija kljuvis par lamu vaardu? bet tagad jau visam svariigi labaakam noietam uzkleibeet uzliimi "naturaals"...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 23:20
...komatiò, Tava mîlas aizmiglotâ galviòa nekâdi nevar saprast, ka nevçrðos ne pret íîmiju, ne pret dakteriem...uzjautrinos par uzpûtîbu un ðai ligai raksturîgo stulbumu, nevçlçðanos pieòemt citu viedokli...lûk tâ, svelmainâ mana..
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 23:22
ljoti dzilji tev taa neveershanaas pasleepta... ljoti... un piketee tu sovsem ne po adresu...

un teema par dziedzeriem ir ljoti neveiksmiigs piemeers... jo iipashi kontekstaa par diabeetu...
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 23:43
...palasi uzmanîgâk...cik reize Tev esmu rakstîjis - beidz boksterçt, mâcies reiz lasît...jaukumiò...:)
...un par diabçtu piepi...nja, labâk norîðu...kâda kareivîga jumprava...un tçma vispâr bija ne jau par diabçtu...nesaprâtîgâ mana..:)
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 23:55
kaa tur bija par to skabargu un baljkji...
Re: Bebra dziedzeri
04.03.2007 00:07
...vot, vot...:)
Re: Bebra dziedzeri
04.03.2007 02:11
skatos pa National geographic raidiijumu par Aafrikas tradicionaalo mediciinu... laikam tieshaam uzpuutiiga tumsonja, bet taa puushana vistai dibenaa, lai noteiktu slimiibu, mani no tiesas nepaarliecina... taapat kaa kalteetaa meerkakja bershana pulverii...
Re: Bebra dziedzeri
04.03.2007 09:02
bet te taèu kautkad bija diskusija par kautkâdiem âzijas (?) ðamaòiem, kuri ar rokâm ârâ òçma slimos orgânus utt - bebru dziedzeri pilnîbâ nobâl uz ðitâdas ticîbas fona.
Re: Bebra dziedzeri
04.03.2007 16:22
...no viena grâvja otrâ...:)
...gudrinieces manas...:)
:))))))
Re: Bebra dziedzeri
07.03.2007 13:03
Klau a no kaa tad mees visus tos preparaatus kuri tabletiitees ieguustam??? Taa pat dalju ieguust no augu ekstraktiem utt. Taa kaa nevajag smaadeet tos bebru dziedzerus utt. Ir taads jauks preparaats Citrosept arii nav tiira kjiimija, bet koncentraats no greipfruutiem tad nu godiigi varu pateikt paliidz ar un labaak kaa dazja antibiotiku pacinja, ja nav ielaists pasaakums viirs vakaraa 20 pilienus sulas glaazee iepljaava un no riita klepus un kakla saapju ar iesnaam kaa nebijis un draudzenes maatei taa pat taa kaa ei nu sazin, kas labaak pacinja antibiotiku vai sjaads koncentraats vai bebru dziedzeri þenðeò, zaaliisju uzleejumi utt.. Varu arii pateikt, ka taa pati Ladza man ljoti labi paliidz, dazjaadu veseliibas probleemu atrisinaasanaa, ja protams, zaaliites, kas ir sajaa maisiijumaa ir ar atbilstosju efektu, bet prieks tam ir graamatinja kuraa veel var palasiities...
Varu pat piemineet, ka mamma sava laika vienu puiku kaiminju no dizenteerijas izglaabaa ar mezja reteejas paliidziibu aatraak kaa aarsti ar savaam zaaleem un mums maajaas pret caureju un sliktu duusju lietoja tikai mezja reteju, zilos graudinjus, un kungja pilienus, kas arii ir zaalju jeb veermelju uzleejums...
Nez kaapeec pret kakla saapeem joprojaam aarsti iesaka teeju uzleejumus, saali un sodu???
Kaapeec veesja profilaksei utt izmanto strutenes utt.??? Un ir dzirdeets, ka paliidz...
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 9 pieskaita 8?
Ziņa: