Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?

Aizsāka Draugs 

Man arî riebjas tâ saucamie tusiòi-visi sanâk,piedzeras nâkamâ rîtâ neko neatceras,bet jûtas baigi varenie.Fui..ta jau labâk ârâ, aktîvâ atpûtâ-tâ lai ir ko atcerçties:)
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 18:29
man tagad ir tusins ar piileem pie kanala, loti labs tuss. maiziti edam, i balozus aprunaajam.
Vo tas ir labais!!Tikai tâ sarunâðanâs ar pîlçm.............es vçl saprastu par pîlçm:)
eziit, tev pie kanaala ir internets? bet ja tu ar taam piileem nelieto alkoholu, tad tomer esi slima!
laikam jau eziits baigi vientuïais,ka ar pîlçm jau jârunâ:)))
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 20:03
Jaa, man lâcis pazudis, nevaru atrast. un zaptes sainîtis arî. vopðem totâlâ pakaïâ!!!!
kam tev lâci-meþâ ir arî citi zvçri
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 20:10
Es gâju ciemos pie lâèa, un pazudu. Laâcis ir mans draugs, es viòam nesu zemeòu ievârîjumu!!!!! Nu kâ tu nesproti!!!!!!
ziki-nenopietni
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 20:19
ja jau lâcis tavs draugs,tad kâ gan gadîjies ka pat adresi neatceries????
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 20:40
Mums bija sarunâts satikties, bet uznâca migla un es pazudu:(
migla bija ârâ vai tu biji galîgâ miglâ?:))))))
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 21:35
Ârâ bija migla, nu pïavâ bija migla, ðausmîga, es sabijos. Un tad es satiku tâs pîles un mçs mçìinâjâm tikt sakidrîbâ par manu atraðanâs vietu. un netikâm:((((
bet bija taèu teikts,ka esi pie kanâla!!!
kaut kas neiet kopâ ko:)
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 21:39
nu i mazums kanalu pasaulee, daþi zinâmi, daþi ne. bet lâcis ta tikunta pazudis:(
nu tad ðtrunts ar lâci-labs draugs tik viegli jau nu nepazudîs, pareizi?
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 21:46
Peldaties ar galvu!!!!!!!!
nu kâpçc uzreiz tâ...
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 21:52
Bija tads gadiijums-brauc samosvals, pretiii brauc zigulis, zigulis apzilbina samosvalam acis.... un zigulis beigts!!!!
jâââ...diezgan nepatîkami ko?-kam ta patîk,ka spîdina acîs:)
Labi,man jau slinkums rakstît-eju ðodien gulçt:)
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 22:02
ar labunakti.. neaizmirsti zobiòus izmazgât_________________________
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:41
NOela! Ak mana princese! Tev patîk opera! Tev patîk balets! Ja tu vçl pateiksi,ka tev patîk lasît grâmatas ah,ja es to bûtu uzzinâjis 20-30 gadus agrâk.
Vai tieðâm eksistç sievietes kam patîk opera? Tas nevar bût.
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:42
???Nezinâju ka tas ir kautkas îpaðs???
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:44
ir ir Noela, es piemeeram zinu tikai savu mammu, kam patik opera, nevienam citam nepatik:((( Mn patiik, bet tikai Karmena:)
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:46
nu bet man toties teâtris nepatîk :)
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:46
Varbût man nav laimçjies, bet sievietes kam patîk Traviata,Rigoleto.Karmena.Baterflai tâ pa îstam man nav bijuðas.
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:50
Mazdakteri-noteikti patiik taam sievieteem, kas ir kaut kaada veidaa saistiitas ar muuziku, dzied korii, speele muuzikas instrumentu, vai arii kaut kur tuvu tam visam. un veel man liekas, ka baigajaa jaunibaa arii nepatiik klasika, liidz tam jaizaug. es ar veel nevaru izugt, man arii patiik popkultuura:)
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:51
Man liidz shim bija radies priekshstats, ka meitukiem operas un baleti un teaatri patiik. Puishiem ja nu kjiniitis ar zvaigzhnju kariem.

Nez, eziit, es nedziedu, nespeeleeju un vispaar ir taalu no augstaam maakslaam, bet man patiik.Edited 1 time(s). Last edit at 25.07.2006 23:52 by ,,,.
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:53
Hm, teikðu tâ ka mani sâkumâ pieradinâja klausîties (un skatîties, jo ir tâda lieta kas saucâs operas filmas), pçc tam jau pati gâju.
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
25.07.2006 23:57
Nu es to domaaju taa, ka taam sievieteem noteikti patiik! fakts, ka patiiik jau arii citiem.
Re: Vai cilvçks kas netusç tik traki ir slims?
26.07.2006 00:08
Japâòi ir teikuði,ka cilvçka prieka (laimes) kauss ir tik mazs,ka ir liela mâka to piepildît.
Ar vienu popmuziku to neizdarît. Klasika ir smagi un pat neiespçjami apgûstama mâka.Klasiskâ muzika padziïina un pastiprina mîlestîbu.To teicis slavenais sexpatologs Zâlîtis. Un tâ ir patiesîba.
Ritmmuzika pastiprina dzîvnieciskos instinktus. Tâ domâta indivîda sagûstîðanai un spârnu apgrieðanai. Tas ir- pakïauðanai un novirzîðanai uz plaðo ðirpotrebu un viegli manipulçjamu patçrçtâja pûli.ÐNabis,smçíis,narkotikas,sex,kautiòi ir tehno pavadones.
Klasiskâ muzika,tas ir sapòi,lidojumi uz feiju zemçm.
Tâ ir Dieva vçsts pieòemðanas muzika. Tâ ie daile,mîlestîba,maigums,lîdzjûtîba.
Tas neizslçdz Zvaigþòu karus. Es biju ðo filmu fans.Bet tu jau tajos zvaigþòu karos redzi pavisam ko citu.Arî gredzenu pavçlniekâ atklâjas citi teksti.
Turpinot par japâòiem. Muzika ,grâmatas,gleznas,skulptûras. Tâ ir tâ kausa piepildîðanas formula.
Mçìini ieklausîties klasiskajâ muzikâ. Tev ar gadiem pavçrsies cita krâsaina,bagâta pasaule. Nokritîs no acîm vçl viens plîvurs.
Un tâdas miglas bildes mums ir daudz . Un katrs solis tev atïaus ðos plîvurus noraut, un pasaule paliks ar vien skaistâka.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 15 pieskaita 10?
Ziņa: