...vçl viena atkarîba...

Aizsāka madcynics 

...vçl viena atkarîba...
24.07.2006 21:55
..nupat pieíçru sevi, ka esmu atkarîgais..pie tam smagi...narkotiskâ viela, ko esmu atklâjis ir - JUNGLE POP...negausîba - grçks...kaisu pelnus sev uz galvas...
Re: ...vçl viena atkarîba...
24.07.2006 21:57
Sulas saldçjums?
Re: ...vçl viena atkarîba...
24.07.2006 22:00
...nu ja...visstulbâkais, ka tagad sçþu pie kompja un slienâjos...ar pûlçm savaldu savas kâjas, lai tâs proizvoïno no manis neaiztecçtu uz bodi :))
Re: ...vçl viena atkarîba...
24.07.2006 22:19
madcynics, a kapçc tâ turies? Dþungïu brînums ir ar C vitamînu, veselîgi:)
Re: ...vēl viena atkarība...
24.07.2006 22:55
A ko,celies un ej...kāda problēma?Veikals tālu,jeb kājiņas par īsu?
Re: ...vçl viena atkarîba...
24.07.2006 23:05
...audzinu raksturu...tûlît meklçðu pa pavârgrâmatâm sorbeta recepti..:))
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 15:56
nu, bet padomâ- krâsots, aromatizçts, sasaldçts ûdens, fui!Tas tavs dþungïu pops
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 16:11
Sintçtikas tur tieðâm daudz:-)))
ziki
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 17:23
ta jau labâk pasûkâ ledu vai notiesâ veco ,labo plombîru:)
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 20:25
Vai eskimo:)
ziki
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 20:27
o jâ-ar kokosriekstiem!!!
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 22:30
...nekâ....notiesâjuveeeselukaudzi...sîkajam arî atòçmu...ar citrusu...ar apelsnu...ar upeòu...:))) mmmmm...
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 23:29
Pareizi darîji, priekð kam sîkajam tâda inde:)
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 23:37
Saldçjums ir viens no droðâkiem veidiem,kaâ iegût lieko svaru. Tikai no rîtiem un kopâ ar karstu kafiju.
Man priekðnieks saka- kâ tu vari dzert aukstu kafiju un çst karst saldçjumu. Bet tas ir kaifs! Karsta kafija ar aukstu ,baltu,saldu ...uh ,garoziòu.
Kulinârâs izvirtîbas kalngals
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 23:41
kulinârâs izvirtîbas kalngals ir cepts saldçjums :)
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 23:45
...neteikðu, ka garðo...
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 23:46
Bet saldeejuma ir arii daudz skidruma, sitaada karsta laikaa ideaali!!!
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 23:52
..sameklçju sorbeta recepti...vells, sataisîðu spaini...un izrîðu...nevienam nedoðu...:)
Re: ...vçl viena atkarîba...
25.07.2006 23:56
Tev paliks slikti...iedod man arî:-)))
ziki
Re: ...vçl viena atkarîba...
26.07.2006 08:48
ha,padzirdçju,ka te varot dabût sorbertu:)))
Aseksuaalaa
Re: ...vçl viena atkarîba...
26.07.2006 10:03
Mazdakteri - par shito "Karsta kafija ar aukstu .." savulaik zobaarsti vaimanaaja nebalsii, ka plaisaajot emalja. Tagad kaut kas ir mainiijies? ;)
Re: ...vēl viena atkarība...
26.07.2006 17:53
Drīkst ieņemt rindu pēc sorbeta?Kurš pēdējais un par cik daudz katram dod?
Re: ...vçl viena atkarîba...
26.07.2006 19:21
madcynics laikam paðlaik brûvç...:-)))
Re: ...vēl viena atkarība...
26.07.2006 22:36
Nu jau drīz vajadzētu būt gatavam...
Re: ...vçl viena atkarîba...
26.07.2006 22:47
Bûs jau apçdis...:(
Re: ...vçl viena atkarîba...
26.07.2006 22:56
...domâju - kâpçc aizrijos...mçìinâju attaisît POPu maðînâ braucot - aizrijos...skauþ, vai, ka çdu smeíîgi saldçjumu, ja??..sorbets sanâks tikai rît, jo izrâdâs, ka pieejamais blenderis laikam negrib òemt ledu pretî...nekas, aizbraukðu rît uz Jûriòu, tur vismaz jauns blenderis...citroni, apelsni, mazliet piparmçtras - tâs par laimi, tâ kâ nezâles saauguðas, brûnâ cukura sîrups... :)) viss jau sarûpçts...þçl, ka ðodien nesanâca :(( tikai n-tie popi - zemeòu, apelsînu, citrusu, upeòu...
Re: ...vçl viena atkarîba...
27.07.2006 00:11
Aseksuaala
Zobi man veseli.Laboju 1x gadâ,
Varbût,bet vâjîbas ir stiprâkas. Un zobârstiem labi
ziki
Re: ...vçl viena atkarîba...
27.07.2006 18:19
nu ta sorberts jau gatvs ko?;))
Re: ...vçl viena atkarîba...
27.07.2006 22:22
....he-hç...pierijos uz nebçdu...uz kâdu laiku - nu varbût lîdz rîtdienai...salasîju avenes...ar cukuru..ar ledu...ar piparmçtrâm...sakûlu blenderî...mmmmm :))..jâòogas ar paniòâm, cukuru un ledu...gulðòâju saulîtç...un kaifoju...ufff...
Re: ...vçl viena atkarîba...
27.07.2006 22:28
Tev jâstrâdâ nemaz nav?:)
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 1 pieskaita 25?
Ziņa: