izskats

Aizsāka dani 

dani
izskats
25.07.2006 14:46
Kâ sadzîvot ar sevi, ja esi neglîts...
Re: izskats
25.07.2006 15:45
no neglîtâ pîlçna par gulbi...
si
Re: izskats
25.07.2006 15:56
Pilnveidojoties. Íermenî un prâtâ. Mainot to, ko var mainît (tauku, muskuïu masa, âdas, zobu stâvoklis, frizûra, ìçrbðanâs stils) un pieòemot to, ko nevar mainît (bet, ja tâ padomâ, tâ patieðâm ir ïoti maz).
Re: izskats
25.07.2006 16:06
ir redzçti it kâ skaisti cilvçki, bet pçc bûtibas- nepievilcîgi, un it kâ nekas seviðís, bet satarojoði un pievilcîgi- nu kaut kâds iekðçjs ðarms, ka patîk bût kopâ ar tiem.Un tas attiecas kâ uz vîrieðiem, tâ sievietçm
Tâ kâ neskumsti, ja nevari pretendçt skaistumkonkursâ!
Re: izskats
25.07.2006 23:49
Dani. Kâpçc tu domâ ,ka esi neglîts. Cik tev gadi un dzimumu. Kur ir problçma.
chicco
Re: izskats
30.07.2006 20:59
Diezvai Tu esi neglîts...vienkârði daudzu gadu garumâ esi sev to iestâstîjis..un cik zinu ðâdas domas sevî ir ïoti grûti izmainît, bet tas ir iespçjams...sâc sevi mîlçt, rûpçties par savu íermeni utt. ...darbs ar sevi, ar savâm domâm un arî íermeni.
sjû
Re: izskats
30.07.2006 21:05
nu tas taèu nav reâli teikt cilvçkam kurð sevî saskata nepilnîbas-mîli sevi...
ja viòð ir ieciklçjies uz kaut ko,tad tas arî bûs vienîgais uz ko cilvçks koncentrçsies.Vienîgâ iespçja ir vai nu atrast sev otru pusîti vai vienkârði gaidît ka ar laiku uzmanîba pievçrsîsies kam citam
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 19 pieskaita 9?
Ziņa: