Krûts vçþa izpçte.

Aizsāka Noela 

Krûts vçþa izpçte.
25.09.2006 21:07
ðodien Apollo portâlâ raksts par ðo tçmu - gan jau kâdam bûs interesanti.

http://apollo.lv/portal/news/84/articles/83249
nevienam nebija interesanti :( nez kâpçc?
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 10:39
skatîts ap 40 reizçm - tâtad kâdam bija interesanti.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 10:40
Nav komentu, nav intereses? Savdabiigi secinaajumi, Raimond...
nemediíiem jau nu tâ kâ bûtu jâuzdod jautâjumi - kas , kâ un kâpçc, it kâ viss bûtu skaidrs

tikai tas, ka 1/35 sievietçm ir izmeklçjuðâs par to neliecina

bet par Fitline - ohohohohoho
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 10:45
a kâdâ sakarâ tu vispâr ðo tçmu atkal pacçli, Raimonds? kâda tieði bija tava motivâcija?
Tâdçï, ka es uzskatu, ka cipars 1/35 nav labs. Pun kts.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 10:58
a kur bija tâds cipars?
tv ziòâs, onkoloìes uzvârdu diemz''el neatceros, 2.8%
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 12:02
2.8% izmeklçjuðâs uz ko tieði?
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 12:40
Interesantaak buutu, ja buutu peetiijums par to, kaa noveerst geenu mutaacijas.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 12:42
strawberry - vârds "mutâcija" tev nav vârdnîcâ jâmeklç tomçr?
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 13:01
Nu traki, Noela, ka arii shaadaa jaukaa dienaa tev metaas kashkjis:D Kjiimikiem ir diezgan pamatiigi jaamaacaas arii biologjia, taa kaa vaards " mutaacija" man nudien nav sveshs. Ja par sveshvaardiem vispaar, tad ir vaardinji, kuru noziimi es paarbaudu, lai nekljuudiitos to lietoshanaa, tachu biezji vien es vienkaarshi pajokoju par to, ka man atkal ir jaameklee sveshvaardu vaardniica.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 13:05
kâpçc mutâcijas bûtu jânovçrð? (tas nav jautâjums par somatiskajâm)Edited 1 time(s). Last edit at 05.11.2006 13:06 by Noela.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 13:21
Noela, es domaaju neveelamu somatisku mutaaciju noveershanu.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 13:22
a kâ zinât kuras ir nevçlamas? laikam tak sâkumâ jâizpçta kas kurai slimîbai raxturîgs - ne?
bez tam ðitâs ko Laima pçta - tâs nav somatiskâs.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 13:27
Noela, tieshaam nesaprati manu domu? Es domaaju, ka saprati gan, tikai tevi kaa parasti velk uz kashkji. Nu kasies vien un papeeti, vai tas tev nav no geenu mutaacijaam, veel peecnaaceejiem nodosi:(
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 13:31
strawberry - tev toè vajâðanas mânija piemetusies.
BRCA mutâcijas kuras tur apraxtîtas nav somatiskâs mutâcijas - tâs nodod pçcnâcçjiem. Un nevçlamâs somatiskâs mutâcijas - nu jâ, forði bûtu zinât kâ no tâm izvairîties. bet tas nebût nenozîmç ka ðâdi pçtîjumi kâ tajâ raxtâ ir neinteresanti.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 13:52
Nu tak mellenei kaa vienmeer vajag kaut kaadu paardabiskos speekus atklaat, ka snu taas mutaacijas izraisa vai gluzhi otraadi noveeerst speetu... bet mistikas nav interesanti...
Lai vai kâ, profilakse ar ðo tçmu ir ne pârâk laba. Daþi vides faktori ir pierâdâmi atzîti kâ mutâcijas izraisoði, kaut vai smçíçðanas gadîjumâ. Visâdâ ziòâ profilaktiskâs apskates bûtu jâatjauno.
Re: Krûts vçþa izpçte.
05.11.2006 19:18
Raimonds1 -tu no mçness?
tâtad ìençtiíe apgalvo, ka ar profilaksi un skrîningu viss ok??? Bet kâ tad 97,2%????? Nu tâs, kas nav izmeklçjuðâs?
Re: Krûts vçþa izpçte.
06.11.2006 08:23
Raimonds1 - tu toè no mçness.
"tv ziòâs, onkoloìes uzvârdu diemz''el neatceros, 2.8%" un ðo tâ arî nesapratu.
Noela, vai tad vçþa diagnostika latvijâ ir vislabâkajâ kârtîbâ?? Kur tu dzîvo? Uz Marsa?
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 08:24
Dakteris, tu ar no mçness? kur es teicu ka tâ ir labâkajâ kârtîbâ?
Raimondiòam vnk patîk izvilkt kaukâdas vispârzinâmas patiesîbas gaismâ padodot to uz ðíîvîða ar zelta maliòu kâ pârâko sensâciju. a tev diskusija jâizlasa, pirms saki.Edited 1 time(s). Last edit at 07.11.2006 08:30 by Noela.
Noela, kâ domâ, ja kâda no malas izlasa ðito , ko viòâm domât - ir profilakse un paðu sievieðu attieksme pret savu veselîbu adekvâta vai nav???
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 10:41
Nez cik saguris cilveeks vakaraa juutaas, visu dienu ne tik sapraatiigos izgliitojot?
ja Raimonds1 saka, ka 2,8% ir par maz, vai tam ir nozîme, ja to saka Raimonds1???
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 11:29
baigais kalambuurs...
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 13:51
man vairâk interesç ko tieði nozîmç Raimonda teiktie 2.8%? uz ko izmeklçjuðies? vispâr izmeklçjuðies? nu nesaprotu es.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 6 pieskaita 12?
Ziņa: