Mani savukârt- ko secinâtu vidçji emancipçta lauku jumprava, lasot ðito sviestu.

Cik sievieðu aptver krûts vçþa ìençtikas pçtîjumi Latvijâ?
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 14:19
Taalaak vareetu piedaavaat profilaktiskaas amputaacijas...
komatnieks tagad baidç dâmas un par riebîgo ïaundari iztçlos mani????
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 15:01
Kaapeec Tevi? Aarzemees tas sen jau kaa izdomaats...
Un nebuut nebiedeeju, piedaavaaju radikaalu profilaksi...
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 17:23
Raimonds1 - kas par biedçðanu, vai tad tu kâ ârsts nezini par profilaktiskajâm amputâcijâm, ovarektomijâm un BRCA gçnu mutâcijâm? oioioi nu kâ tu tâ. varbût pârâk novirzies no savas profesijas, ja jau skaities ârsts?
... pajautâ Gardovskim.
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 17:24
"Cik sievieðu aptver krûts vçþa ìençtikas pçtîjumi Latvijâ?"
un cik paraugus tu esi piedâvâjis ðâdai izpçtei kâ ârsts?
Ðodien LTV1 bija reklâma, gan par dzemdes kakla vçzi, lai izmeklçjas. Mçnesî 10 sievietes mirst.
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 19:11
Ja veel buutu reklaama, ka nepiecieshamo zaalju un aparatuuras taapat visiem nepietiek...
Re: Krûts vçþa izpçte.
07.11.2006 22:18
Raimonds1 -nu reklâma bija. a ko tu pats lietas labâ esi darîjis?
Esmu ieskaidrojis Tev, ka tâ profilakse lîdz ðim bijusi neapmierinoða un tas nebija viegli.
Ja nemaldos, ðâda reklâma NEKAD NAV BIJUSI.
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 10:45
Nezinu vai to var saukt par reklaamu, bet par dzemdes kakla veezi vakar zinjaas teica...
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 11:06
,,, - ievçrtç, Raimonds1 man ir ieskaidrojis, ka profilakse ir neapmierinoða :D
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 11:07
To es jau ieveerteeju ;-)
Tieði tâ, ìçnçtiíe Noela. Ievçrtç kontekstu - es apgalvoju, ka 2,8% nav pietiekams sievieðu skaits, kas rûpçjas par veselîbu un Noela tam uzreiz piekrît un kâ speciâliste.
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 11:24
Juutams, ka Raimonds baigi orienteejas onkologjijaa...
Es runâju par elementâru lietu, kur varçtu izprast jebkurð - tv ârste saka, ka tikai 2,8% sievieðu kaut ko dara savas krûts vçþa profilakses labâ.
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 11:31
Gjeneetiskie izmekleejumi nav taa primaaraakaa lieta kruuts veezha profilaksei
Saruna nav par onkoloìiju.
antîkâ
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 12:17
eh, senie padomju laiki ar KOSMON vai kâ tur viòu sauca, to vispârçjo ikgadçjo veselîbas pârbaudi... sâkumâ tas pat nebija formâli...
Ko tik cilvçki neizdomâ - padomju laiki, kosmon, Raimonda neorientçðanâs onkoloìijâ, lai skaidri un vienkârði atzîtu - 1/35 ir drausmîgs cipars, profilakse ir dimbâ un pirmâ reklâma 15 gados ir tikai sâkums.... To bija grûti saprast.
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 13:40
Ja gjeneetiskos izmekleejumus uztver kaa primaaro profilaksi...
antîkâ
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 13:47
Es jau arî mçìinu pateikt, ka nekâda profilaktiska izmeklçðana vairs nenotiek. Kâpçc? Iemesls varçtu bût gan apgrûtinâtâ pieejamîba, gan vispârçjâ bezcerîba.
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 13:49
anbtîkâ
Tu gribi, lai cilvçkus íer uz ielas un stiepj profilaktiski pârbaudîties...
Es domâju, ka katram paðam bûtu jâiet labprâtîgi
antîkâ
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 13:57
Tantukam no dziïiem laukiem labprâtîgi kâjiòâm (jo autobusi uz to Dieva aizmirsto nostûri sen nestaigâ) jâtpipna kaut kur ellç ratâ, kur ìimenes ârsts (pçc vairâkâm nedçïâm, kad pienâks pieraksts) iedos norîkojumu (varbût) uz nezkurieni, kur arî vçl jânokïûst...
Un kâdas rindas ir Rîgâ, kad akcijas ietvaros iespçjams bez maksas pârbaudît cukura lîmeni!
Varbût partijas vismaz reizi 4 gados (pirms vçlçðanâm) varçtu organizçt ne tikai aìitbraucienus, bet arî profapskates brigâdes?
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 14:01
ðoreiz gan Tev piekrîtu
Bet mediíi- aktîvisti -raimonds1- jau vairâk par tiem pulciòiem...
antîkâ
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 14:08
Tad jâorganizç timurieðu, tfu, skautu un gaidu kustîba "par veselîgu dzîvesveidu un savlaicîgu profilaksi katram vecumam!"
Jauno mediíu draugu pulciòð :)
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 15:53
Raimonds1 - atklâðu tev noslçpumu - pçc diploma esmu mediíis, tâ kâ lûdzu nestâsti man par profilaksi onkoloìijâ, jo tici man, es par to labâk zinu nekâ tu, pat òemot vçrâ ka arî esi ârsts, ok?
un vçlreiz - ìençtiskâ testçðana, kâ jau ,,, arî teica - nav primârais un tâ vispâr nav profilakse. Tâ nav profilakse un viss. vai arî tu neizproti ne kas ir profilakse, ne kas ir ìençtiskâ testçðana.

Bet then again - viss ir dimbâ, mums grûtas galvas, mçs nesaprotam, bet tu -lielais runâtâj - nu ko konkrçti TU esi darîjis profilakses labâ? nevis ka mçs neko nezinam te, bet TU PATS?
muldi tu daudz, kâ jau tavâ sapòu profesijâ pieòemts, bet tie darbi.. te gan iepaliek.
jâpiekrît ogai.. tad jau tev labâk ar tiem pulciòiem..
Ir vismaz 2 procesi - onkkoloìija, Noelas îpaðâs zinâðanas par ðo jomu, iespçjas agrîni diagnosticçt vai aptvert tâs sievietes, kurâm ir LIELÂKS RISKS risks saslimt ÌENETISKI NOSAKÂMU IEMESLU DÇÏ.

2. process un tas, ko Noela ne pÂRâk labi saprot - dramatisks vairâkums konkrçtu sievieðu kas KAUT KÂDU APSTÂKÏU DÇÏ 15 gadus nedara to, kas jâdara. Minçtâ emocionâlâ reklâma - aicinâjums rûpçtIes par savu veselîbu ir PIRMÂ KVALITATÎVÂ REKLÂMA. Konkrçtâ procesa izpratne, kâpçc mûsu veselîgâ sabiedrîba pieïâvusi tik debilu kïûdu ðajâ jomâ ir vismaz tikpat svarîga, kâ speciâlistes Noelas iesaistîðanâs gçnu atraðanâ.
Re: Krûts vçþa izpçte.
08.11.2006 16:53
Raimonds1 - un ko tu esi darîjis profilaxes labâ? es ta vismaz gçnus pçtu, a tu ko dari? demagoìiju gaiòâ?Edited 1 time(s). Last edit at 08.11.2006 16:54 by Noela.
Ja ðito izlasîs 1000 sievieðu un puse izlems pareizi, tad es te klabinot klavieri izarîðu vairâk, nekâ Jûs nu teiksim mçneða laikâ.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 3?
Ziņa: