hemoroîdi..?

Aizsāka jauniete 

auciite
Re: hemoroîdi..?
11.01.2005 10:44
ja, mani tik tiesam izmekleja kartigi, nevis tikai ar pirkstu. Un joprojam pec vizites pie troicka viss ir kartiba, problemu nav...Un nevajadzeja nekadu Kusmanes operaciju! Pie vinas tik tiesam vairs nekad neiesu!
Starpcitu, veselibas del ari esmu gatava izdot tik naudu cik vajag, tur es latus neskaitu. Un nav jau ari nekada liela atskiriba - pie Kusmanes vizite maksaja Ls6 (bez gim. arsta nos.), pie Troicka - Ls 10 (man Ls 8, jo pieteicu viziti caur i-netu) Un attieksme ir ka diena pret nakti! Ta, luk, milie lautini!
slims
Re: hemoroîdi..?
11.01.2005 12:13
Nu isteniba man it ka ari TUR ir tads mazs gabalins, kas ik pa laikam ir sataustams..
laikam hemoroidi, bet piebildisu, ka man nekad nav tas sapejis, nedz ari asinojis.
patiesiba memaz nejutu tikai vienreiz nejausi pamaniju.
bet vai lietojot sveciites vai kadas citas zaales, kaut kas mainisies.
Man domat to mazo gabalinju var nonjemt tikai ar operaciju, jebsu es maldos
fds
Re: hemoroîdi..?
11.01.2005 15:35
bûs mierîgâk, ja parâdîsies dokam
meitene
Re: hemoroîdi..?
11.01.2005 16:54
man arii ir taa pati probleema, bet ne tik traki kaa taa meitene raxta. Man jau suudziibas ir kaadu laiku atpakal;j. es sabijos jo te viens raxtiija ja asinis ir klaat tad tas esot veezis. bet taa tacu nevar buut ?! juus te tik biedeejaat cilveekus :((((. es pie aarsta iet netaisos, man ir ja kas 23 gadi tikai
Re: hemoroîdi..?
11.01.2005 17:04
Diemzheel taa var gan buut. Un arii 20 gados var.
meitene
Re: hemoroîdi..?
11.01.2005 17:23
beidz ineshuk :(( beidz biedeet juus te vispaar forumos visaadas shausmas saraxtijushi ka bail vispaar paliek.
Re: hemoroîdi..?
11.01.2005 17:27
Taa nav biedeeshana. Taa ir realitaate. Jaunaakaa paciente ar kruuts veezi, ko esmu redzeejsusi- 21 gads. Mana draudzene shobriid aarstee 27 gadiigu jaunkundzi ar dzemdes kakla veezi peedeejaa stadijaa. Par taisnaas zarnas veezi datu man nav, bet nedomaaju, ka tie buutu citaadi.
fdshhh
Re: hemoroîdi..?
12.01.2005 07:51
vai tieðâm labâk visu laiku baidîties, lietot kaut kâdu padzirdçtu vai paziòu ieteiktu terapiju nekâ saòemties un aiziet pie doka uz izmeklçðanu, saliekot visus punktus uz i???!!!
mazdakteris
Re: hemoroîdi..?
12.01.2005 23:22
Hemoroîdi.Saslimðanai ir vairâki iemesli vai to kopa.Aizcietçjumi,sçdoðs darbs,asu vielu lietoðana uzturâ,arî sistemâtiska svaru celðana aizturot elpu.Var bût iedzimts vçnu sieniòu vâjums.Provacçt var fekâliju,mazu gabaliòu atstâðana ðajâ rajonâ ja anâlo atveri pec atviegloðanâs nevçrîgi noslauka ar avîzi.
1)Aizciettçjumi.Çst kâpostus,bietes,burkânus,aprikozes,plûmes u.t.t. Ja dzersi katru dienu o,5 litra kefîru par aizcietçjumiem nevarçtu bût runas,seviðíi ja to papildina ar âboliem un kâpostiem.No rîta pusglâzi istabas t. ûdeni tukðâ dûðâ..Riòíveida masâþa pa vçderu pulksteòa râdîtâja virzienâ.Rîta rosme,vingroðana darba pârtraukumos.2) Anâlo atveri pçc defekâcijas noslaucît ar mîkstu tualetes papîru.Sievietei no vagînas virzienâ uz muguru bet ne otrâdi.Pçc tam ideâli ir apmazgâties un ieziest nedaudz ar mîkstinoðu krçmu vai jau pieminçto preperâtu.Neaizrauties ar antibiotiku ziedem un hormonu saturoðâm ziedçm.Var pielietot nedaudz cinka ziedi.
3)Izslçgt no çdiena kartes pilnîbâ þâvçtus produktus.Visus!!! Asus.piparotus,sâlîtus çdienus.Pârâk daudz saldumu arî kairina zarnas.Cigaretes un kafija veicina aizcietçjumus.
4)Pret hemoroîda svecîtes droðâk lietot uz nakti.Dienâ labâk lietot ziedes.Iekðíigi var lietot kastaòa preperâta tinktûras (Eskuzâns)vai draþejas.Ârçji vçnu sieniòas nostiprina kastaòu saturoðas ziedes.Tikai jâskatâs kuras drîkst smçrçt uz âdas kuras uz gïotâdâm
Aizcietçjuma gadîjumâ pilnîgi pietiek ar mazu klizmas baloniòu iztaisît klizmiòu 150 ml.Drusku pagaidît kamçr mikstinâs sacietçjusî fekâlija daïa un tad atviegloties.Jâseko ikdienas vçdera izejai.Dzeramâs caurejas zâles izsauc pieradumu un kairina kuòìi un zarnas.Vçderam jâiziet katru dienu.Ja hemoroîdi ir lieli,iekaisuði un svecîtes,ziedes,draþejas nepalîdz,ir jâiet pie protologa.Viòiem interesç tava slimîba nevis tavs dibens.Tas interese tevi.Operâcija ir ielaistos gadîjumos un dod radikâlu atvieglojumu.Protams, tas ir galîgais lîdzeklis.Patîkami tas nav.
Elpoðanas vingrinâjumi.Sçþot vai guïot izelpo un vairâkas reizes itkâ ievelc un izlaid âra tupïa apvidu.Dari to vairâkas reizes pçc kârtas.Pie izelpas! Ïoti labs vingrinâjums sçdoða darba gadîjumâ ,kîno laikâ ,konferencçs u.t.t. Laimîgi.
Re: hemoroîdi..?
13.01.2005 00:22
Nu re. Viens praatiigs cilvis.
fdshhh
Re: hemoroîdi..?
13.01.2005 10:17
jâ - tikai hemoroîdu simptomi gandrîz 100% ir tâdi paði kâ, piemçram, taisnâs zarnas vçþa agrînâs stadijas simtomi
diezin vai pacients pats tos atðíirs (var bût arî tâ ka ir hemoroîdi bet dziïâk - spîïainais draugs)
meitene
Re: hemoroîdi..?
15.01.2005 13:17
fdshhh - beidz raxtiit shitaadas mulkjiibas
Limuziana
Re: hemoroîdi..?
15.01.2005 17:55
ieguushanas celli dazzaadi, ... arii peec dzemdiibaam...
fdshhh
Re: hemoroîdi..?
15.01.2005 18:04
mîïâ meitene tici man - tâs NAV MUÏÍÎBAS !!!!
tantuks
Re: hemoroîdi..?
21.03.2005 22:33
izskatâs ka diskusija par ðo tçmu jau beigusies, bet es gribçju pateikt visiem, kas baidâs iet pie ârsta- nebaidaties!!!!! man arî bija mazliet lîdzîga situâcija (daþas dienas kakas bija pârâk cietas un tas izsauca nelielu bojâjumu anâlajâ apvidû), prostams bija bail, bet nu ko tur nu padarîsi- uzreiz pierakstîjos pie ârsta, tiesa gan bija jâpagaida kâda nedçïa. bet jâsaka atklâti pirms vizîtes ðausmîgi uztraucos, bet izrâdîjâs, ka nekas traks tas nav- arî tâdi ârsti ir parasti un normâli cilvçki!!!! bet galvenais bija tas, ka es saòçmos un aizgâju!!!! tagad visiem saku- negaidiet!! jo ar laiku viss var kïût tikai sliktâks!!!!
es
Re: hemoroîdi..?
29.06.2005 15:26
man ar tie hemoroîdi.Bet viòi laikam iekðçjie,jo ârâ nekas nekrît.Bet ap an;alo atveri viòus var redzçt.Biju Gaiïezerâ pie dr. Viòs paskatîjâs,iebâza pirkstu,pateica,ka pagaidâm nekas nav jâdara,tikai jâmaina diçta.Mans jautâjums ir tâds.Ja tagad plânoju grûtniecîbu,vai man vajag atkal iet pirms tam pie ârsta un konsultçties?Laikam jau grûtniecîbas laikâ paliks sliktâk.Pie tâ doka biju diezgan sen.
Re: hemoroîdi..?
29.06.2005 15:44
es

Pirms tam iet nebuus nekaada jeega. Ja saaks trauceet tad arii aizej. profilaktiski vari lietot ku! un mazdakteris ieteikumus. Patiesiibaa ja tu to dariisi tad visticamaakais ka vinji tev taa arii nesaaks trauceet.
es
Re: hemoroîdi..?
29.06.2005 20:19
krivais
Re: hemoroîdi..?
30.06.2005 11:41
Es gan domâju savâdâk.
Ja Tev ir bijuðas problçmas ar hemoroidem un tu plâno grûtniecîbu, tad labâk tomçr atkârtoti pie proktologa aizej gan, divi gadi ir samçrâ ilgs laiks.

Ir gadîjies redzçt pacientes, kuras grûtniecîbas laikâ un uzriez pçc dzemdîbâm dabû samçrâ nopietnas hem. komplikâcijas, un tajâ periodâ kaut ko ârstçt, operçt u.t.t. - nu pati jau vari iedomâties.
Re: hemoroîdi..?
21.07.2005 20:02
smçrç krçmu cik grib, tâpat lien ârâ!
hemhem
Re: hemoroîdi..?
23.02.2006 10:11
Kaa sauc to aarstu, kursh tieshi viirieshiem aarstee visas dupsha probleemas?
asdi
Re: hemoroîdi..?
23.02.2006 10:20
Proktologs dibena problçmas ârstç gan vîtieðiem gan sievieðiem
asdi
Re: hemoroîdi..?
23.02.2006 10:21
Proktologs dibena problçmas ârstç gan vîrieðiem gan sievieðiem
hemhem
Re: hemoroîdi..?
23.02.2006 10:30
Vai vareetu pameegjinaat lietot Posterisan vai kaadu citu smeeri vai sveciites bez aarsta apmkleejuma? Varbuut veel kaads zina kaadus labus medikamentus ar ko var aarsteet bez aarsta receptes?
Re: hemoroîdi..?
23.02.2006 10:43
Smeereet var droshi. Posterisan ir labs. Vispaar ir gandriiz vienalga ar ko smeeree jo peec buutiibas nekas tos hemoroiidus tik un taa neaarstee.
hemhem
Re: hemoroîdi..?
23.02.2006 10:55
Kautkas tachu aarstee, taa tach naf... Ceriiba mirst peedeejaa...:)
Jaa starp citu runaajot, par pareizu uzturu, kursh it kaa vereetu reguleet vedeera izeju un atvieglot no aizcieteejumiem, shkjiet ka tas iisti pareizi nav. Esmu meegjinaajis pareizo uzturu, bet tikliidz man ir kautkur jaabrauc aarpus maajas ilgaak kaa uz divaam dienaam aizcieteejums ir garanteets un nekaads pareizais uzturs nepaliidzees. Esmu jau no taa izbesiijies, jo jau ir aizdomas ka kautkaads mazs izaugums no taas spieshanas ir paraadiijies uz anaalaas atveres un nedaudz traucee...
Re: hemoroîdi..?
23.02.2006 11:44
Hemhem

Palasi ko raksts ku! un mazdakteris. Konkreeti un taisniiba!
Bet arii man shkjiet, ka nekas tos mezglinjus patiesiibaa neaarstee. Vieniigi taa veedera izeja jaaregulee.
Un protams, piekriitu tev tas ir gruuti. Arii man nesanaaca. Un redzeesk as buus taalaak. Veel arii domaaju, ka labaak ir lietot visus tos preparaatus, kuru sastaavaa ir viss mazaak kjiimijas. Un tas ir POSTERISAN, bet man shkjiet ka taa zarninja pierod pie vinja, un kaa tik nelieto to taa viss saakaas no jauna! Bez visa, shis ir daargs preparaats, bet aptiekaas ir pieejami arii Krievijaa razhoti, daudz leetaaki bet arii daudz dabiigaaki preparaati, no VILKOGAS, un veel labaaks ir ar smilshueerkshkjiem. Domaaju labaak lietojiet shos. Man vinji paliidzeeja, neteiksim labaak, bet saudziigaak! Lai arii izvairiities no operaacijas neizdevaas! Nu, bet vilku es dudzus gadus!!!
vecuks
Re: hemoroîdi..?
10.03.2006 16:14
Arii man ir saada probleema, kas saakas jau sen. Man tagad labi paliidz Posterisan forte, to var nopirkt aptiekaa tikai pret aarsta recepti.
Re: hemoroîdi..?
29.05.2006 11:14
Pec dzemdibu sekas hemoroids,kas ir kadu cm gars no analas atveres.Aizcietejumu un sapju man nav, ari asinosanas nav,bet ir tads diskomforts,ka tur kaut kaada lipa pie dupsa.Vai to var vispar izarstet,esmu lietojusi Procto-glyvenol,bet nelidz.Nu jau gadu mokos un nevaru sanemties iet pie arts, ceriba ,ka pats no sevis paries.Varbut iesakiet kadus labus proktologus,bet velams sievietes.
Re: hemoroîdi..?
01.06.2006 16:18
Jâ man arî bija ðî problçma nespçja aiziet pie ârsta, kauns. Jo vairâkums proktologi ir vîrieði, ïoti ilgi meklçju caur i-netu. Beigâs saòçmo un aizgâju pie vîrieða. Un teikðu jums tâ, ka, kârtçjo reizi apliecinâjâs tas, ka vîrieði ir daudz reiz rûpîgâki nekâ sievietes, tâda ir mana pieredze. Tâpçc nekautrçjieties, saòemieties un aizejiet.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 9 pieskaita 11?
Ziņa: