Palielinâti krûðu dziedzeri

Aizsāka AKO 

Esmu jauns vîrietis, bet man ir palielinâti krûðu dziedzeri. Izskatos gandrîz kâ sieviete ar krûtîm. Vai te ir iespçjams kaut ko darît?
Vajadzçtu bût iespçjamam. Meklç internetâ "ginekomastija".
Atver arî www.doktors.lv - tur bûs dakteris, pie kura var griezties: (ir jau ir arî citi, bet konkrçti ðim es ïoti uzticos un iesaku saviem pacientiem)
Re: Palielinâti krûðu dziedzeri
19.07.2006 22:08
Es ar par Srebniju balsoju :)
Re: Palielinâti krûðu dziedzeri
19.07.2006 22:14
hmm sorry ka spamoju.... bet vai viòð onkocentrâ vairs nestrâdâ? jeb privâtklînika ir blakusdarbs?
Re: Palielinâti krûðu dziedzeri
19.07.2006 22:37
Kruðudziedzeru palielinâðanâs jauniem vîrieðiem ir parasta parâdîba. Vajag padzert a vit eïïâ.
Jâiet pie tuvâkâ íirurga,.vai onkologa. Agrâk grieza. Tagad praktiski tikai ar A vitaminu ârstç un labi rezultâti. Neaizmirsti,ka alus satur sievieðu hormonus un pie ðâdâm slimîbâm jâbût uzmanîgam....
Domâju,ka problçmas nebûs. Ja nav naudas ,çd daudz burkânus.
starpcitu
Re: Palielinâti krûðu dziedzeri
20.07.2006 12:10
Cik zinu, tad parasti tâ ir resnu vîrieðu problçma, kas mçdz izzust lîdz ar svara samazinâðanu.
Re: Palielinâti krûðu dziedzeri
20.07.2006 12:14
ne tikai.
Nav vis parasta parâdîba jauniem vîrieðiem. Kur tu, mazdakteri, to íçri? Nevajag tik bezatbildîgi ieteikt padzert vitamînus, nenoskaidrojot cçloòus (kuri ginekomastijas gadîjumâ var bût gan „diezgan nekaitîgi”, gan ïoti nopietni)
Re: Palielinâti krûðu dziedzeri
20.07.2006 23:45
Cienîjamais G. Tâ manâ praksç ir parasta ,ierindas parâdîba jauniem vîrieðiem.
Protams,ka tas ir jâparâda íirurgam.Kurð arî noteiks pareizâko ârstçðanas veidu.
Agrâk operçja,tagad tiek galâ ar minçtiem preperâtiem.
Jûsu pazemîgais kalps.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 17 pieskaita 17?
Ziņa: