Kas ir Faringîts?

Aizsāka slimais 

slimais
Kas ir Faringîts?
20.07.2006 18:59
Jau 2 mçneðus ir sajûa, ka kau kas ir ieíçries kaklâ un ïoti reti daþreiz no rîiem ir sausa rîkle! Nav klepus, vai kakla sâpes! Galvenâ problçma ir tieði ðis kamols kaklâ, kas ir pârsvarâ labajâ pusç, kur ir arî mandeïu koríis, bet no ðiem koríiem ðada sajûta itkâ nerodas?? Lors teica ka tas varçtu bût no faringîta, bet tikai pateica,ka tas ir kakla sausums!?? Jau nedçïu skaloju un lietoju zâles, bet nekas nemainas!
Re: Kas ir Faringîts?
20.07.2006 19:05
atbildot uz tçmas virsrakstu - faringîts ir rîkles iekaisums. farynx - rîkle, -itis apzîmç "iekaisums".
Re: Kas ir Faringîts?
20.07.2006 19:06
Aptieíaas ir nopeerkamas dazhaadas eïïas shim sausumam. Coldastop, Coldisis, tad ir viens igaunju razhojums, kas vnk saucas Deguna eïïa. Jaapilina degunaa, eïïa iedarbojas uz visaam augsheejo elpcelju gljotaadaam. Vislabaakaas ir puushamaas. Ar tiem pashiem nosaukumiem. Jaaizvairaas no sausa gaisa. Jaamitrina gaiss telpaas.
slimais
Re: Kas ir Faringîts?
20.07.2006 19:24
bet kâdi tad tieði ir simptomi faringîtam?
Re: Kas ir Faringîts?
20.07.2006 23:37
Mîïais pacient,slimais.Jums jau paskaidroja. Kakla gïotâdas iekaisums,kas rada daþâdas sajûtas- sâpes,kasîðanos,klepu,sausuma sajûtu,apsârtumu.
LOR apskatîsies un nozîmçs skaloðanas,sûkâjamâs tabletes vai pûðamos preperâtus. Kâ jau teikts arî eïïas pilienus vai airesolus.
No vârdiem ir grûti pateikt,kas jums ir.Vçl jo vairâk ârstçt vai dot padomus.
Klausiet savu ârstçjoðo ârstu. Ârsts neârstç. Ârsts iesaka,nozîmç, palîdz slimniekam. Tikai kopâ jûs variet pieveikt slimîbu.
Nenervozçjiet,bet padomâjiet ,kâ palîdzçt ârstam.
Atmetot smçíçðanu,piebremzçt ar neatðíaidîtu grâdîgo lietoðanu,asu çdienu lietoðanu. Atraðanos sausâs ,putekïainâs telpâs.Çst saldçjumus,dzert stipri atvçsinâtus dzçrienus.
Un viss bûs labi. Pieveiksim slimîbu,izârstçsimies. Veiksmi.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 14 pieskaita 21?
Ziņa: