LilY
Bebra dziedzeri
22.09.2006 10:51
Sveiki! esmu nolçmusi dzert bebru dziedzru uzlçjumu? Vai kâdam ir atsauksmes par ðo tçmu?
Re: Bebra dziedzeri
22.09.2006 11:54
garðo pçc auto riepâm... nu nçsmu garðojusi riepas, bet nu smaka un pçcgarða tâda pretîga. pamçìini vai vispâr spçsi iedzert. pus dienu toè mutç nelaba pçcgarða. a, labumu moð i dod kau kâdu - nçsmu tâ iedziïinâjusies. es nelietoju nekâdai kaitei, tikai izmeginaju, kas tas tâds.

a, kâdai kaite tu viòu domâ lietot???
Re: Bebra dziedzeri
22.09.2006 11:55
a kuri dziedzeri tie ir? siekalu? vai tie kas bebriem zem astes atrodas?
dulaa
Re: Bebra dziedzeri
22.09.2006 13:01
nç, zem olâm....
Re: Bebra dziedzeri
22.09.2006 13:05
A, tas ir tas, ar ko dziedniex Bebru Maartinjsh dziedee? Daavidshovaa kaut kad bija...
Re: Bebra dziedzeri
22.09.2006 13:31
jâ jâ, noteikti ka tie paði. Ar tiem tak leikçmija ar tika izârstçta - kâ reiz tas Bebrumârtiòð to apgalvoja.
Dulaa
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 11:30
Man kolçìe dzçra.....saka, ka esot palîdzejis ïiti..uzlabojusies imûnsistçma-vairs tik traki neslimo u.tt.
!
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 12:37
Ja arî nepalîdzçs, tad sliktâk nebûs!
Lily
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 12:51
Tad jau sanâk, ka labuma nekâda......:((
!
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 13:05
Iedzer, tad redzçsi!
Lily
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 13:14
ja jau nav nekâda labuma, tad kâpçc jâdzer....garðo jau "ïoti"labi
!
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 13:25
Varbût bûs labums!
Lily
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 13:44
Paldies, bet tu mani nenomierinâji...:((
Cats
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 13:59
Es to lietoju pçc kautkâda bronhîta saasinâjuma. Biju tos aplçjis ar 70grâdîgu rumu.

Grûti pateikt vai palîdzçja, takð no bronhîta uz kâdu gadu biju ticis vaïâ. Kas zin, varbût bez tiem dziederiem rezultâts bûtu tâds pats. Ja regulâri dzer, tad pie tâs smakas un pçcgarðas var pierast, ir pretîgi, taèu ne tik kâ pirmajâs 3 reizçs.
Lily
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 15:33
NEKAS JAU MAN NEATLIEK, DZERÐU VIEN:) TAD JAU REDZÇS. Slikstot jau íeras pie pçdçjâ salmiòa
re
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 18:29
Jau sen atpakaï arî biju dabûjusi tos dziedzerus, uzlçju virsû spirtu un tâ man viòi stâv, jo neviens nemâcçja pateikt kâ viòus lietot, â'dâs devâs un cik reizes dienâ. Varbût pateiksiet kâ tos îsti lietot, man viòus ieteica pret psoriâzi, it kâ imuitâtes stiprinâðanai.
Lily
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 18:46
Nu man jau ar tâda pati kaite...gandrîz...man teica pa vienai tçjkarotei no rîta, uzdzerot stipru kafiju.
Re: Bebra dziedzeri
25.09.2006 19:14
Ja, un cik ilgi tie ir jâdzer? Vçl, ja tieðâm tev ir tâda pati kaite, tad vari uzrakstît man uz e-pastu varu padalîties pieredzç, kâ esmu sasniegusi ievçrojamus rezultâtus(tas ir uz laiku, jo kâ saka to izârstçt nevar, tikai apârstçt), nu katrâ ziòâ uzlaboðanâs ir ïoti liela, praktiski nav pleíu, lai gan pirms tam pat ar hormonâlâm tiku mçìinâjusi un visâdiem skin-cap, kuri starp citu ir ïoti kaitîgi, tikai nez kamdçï mums par to nesaka, lai gan daudzâs valstîs ðis skin-cap pat ir aizliegts, un to visu lietoju bez rezultâtiem. Taèu ðovasar staigâju kâ cilvçks, nevis tçrpusies ar garâm pidurknçm un biksçs.
naivaa
Re: Bebra dziedzeri
27.09.2006 08:35
Es vienreiz garrðoju...... brr..pçc sûdiem, bet saka , ka efekts esot labs
roka
Re: Bebra dziedzeri
17.10.2006 10:35
Bebriem ir trîs pâri dziedzeru – pirmie, augðçjie, kas ir tuvâk vçderam, ir dzimumdziedzeri, nâkamie divi ir tauku dziedzeri, bet îstie, ârstnieciskie jeb smakas dziedzeri atrodas vistuvâk astei. Tam tûpïa rajonâ ir divi zemâdas veidojumi, katrâ – pa pârim olveida dziedzeru, vienos atrodas krçjuma biezuma pelçcîga viela, ar ko dzîvnieks iezieþ apmatojumu, lai nesamirktu, otros – nosacîti dzeltenbrûns sierveidîgs sekrçts ar specifisku, rûgtenu, ïoti noturîgu smaku, ko izmanto aizòemtâs teritorijas iezîmçðanai un pretçjâ dzimuma pievilinâðanai riesta laikâ. Tieði ðis sekrçts jeb bebru muskuss, kâ to mûsdienâs noskaidrojusi zinâtnieki ,satur ap pussimtu cilvçkam vajadzîgu íîmisku vielu, to savienojumu un visas dabiskâs cilvçkam nepiecieðamâs hormonu grupas. Tas arî ir pierâdîjums, kâpçc senatnç bebru dziedzerus uzskatîja par brînumlîdzekli un panâcçju gandrîz pret visâm kaitçm, jo bebrs uzturâ lieto simtiem daþâdu vçrtîgu zâlîðu, kas palîdz pret daþâdâm kaitçm un lietojami gan iekðíîgi, gan ârîgi.
Ekstrakta pielietojums.
Bebru dziedzeri cilvçkam sakârto nervu un asinsvadu sistçmu, nostiprina asinsvadu sieniòas un uzlabo vielmaiòu. Palîdz pret trombozi – vçnas nesâp un neplîst, kâ arî pret kâju krampjiem un pie paralîzes.
Lietojot iekðíîgi var izârstçt cukura diabçtu, psoriâzi un ekzçmu. Uzlçjums ir ieteicams pçc pârciesta insulta – daudz âtrâk var atgûties.
Bebru dziedzeru uzlçjums ir Latvijas „viagra” vîrieðiem potences stimulçðanai. Kâdreiz aptiekâs bija bebru dziedzeru pilieni, kuriem arî bija „Viagras” iedarbîba. Uzlçjums uzlabo dzimum funkcijas kâ vîrieðiem, tâ sievietçm ( pret priekðlaicîgu sçklas noplûðanu, impotenci un dzimuma vçsumu ). Palîdz pret bumbuïiem un sacietçjumiem krûtîs, atvieglo klimaksa problçmas - pret karstumiem, svîðanu.
Mazâs devâs uzlçjums ir nomierinoðs, bet lielâs devâs – uzbudinoðs.. Saprâtîgâs devâs paaugstina organisma vispârçjo tonusu, - tâdçï tas labs tiem, kas strâdâ radoðu darbu naktî.
Lîdzeklis pret visa veida audzçjiem kâ labdabîgiem, tâ ïaundabîgiem (gan miomâm, fibriomâm, cistâm, gan pret vçzi). Uzlçjuma kompreses liek uz augoòiem – tie uzsûcas, taèu kompresi nedrîkst pârklât ar plastmasu – uzlçjums ir uz spirta bâzes un var apdedzinât âdu.
Gadîjumos, kad briljantzaïais ðíîdums nepalîdz pret pumpâm, maziem bçrniem nosmçrçjot ar ðo uzlçjumu, pumpas pâries. Bebru dziedzeri var lietot arî profilaktiski, onkoloìiskajiem slimniekiem pçc íîmijas periodâ, palîdz organismam atjaunoties, kâ arî pie matu izkriðanas pçc íîmiskâs apstaroðanas.
Bebru dziedzeri (atðíirîbâ no citiem lîdzekïiem) izceïas ar iedarbîbas âtrumu. Tam nav blakus parâdîbu – tas dod nomierinoðu efektu, bet nebremzç cilvçka reakciju. Atðíirîbâ no psihotropajiem preparâtiem dziedzeru uzlçjumu var netraucçti lietot arî autovadîtâji. Lietojot uzlçjumu ir nepiecieðama speciâlista konsultâcija, jo ne ar visiem medikamentiem to drîkst lietot kopâ. To iekðíîgi nevar lietot, ja ir paaugstinâts asinsspiediens ( pâri par 150 ) , jo tad sirds var sâkt „kâpt laukâ pa muti”. Pie ðî lîdzekïa organisms jâpieradina pakâpeniski : no 5 lîdz 10 pilieniem dienâ, pçc 1 nedçïas devu dubulto, lîdz nonâk pie 40 pilieniem, kas ir maksimâlâ deva. Dzer tikai no rîtiem.. Lieti noder arî bebru tauki, kas iedarbojas lîdzîgi lâèa taukiem. Tos satecina no treknâs, gaïîgâs astes un lieto, iesmçrçjot pret locîtavu stîvumu, artrîtu, podagru, stîvâm kâjâm un gûþâm.
Lily
Re: Bebra dziedzeri
17.10.2006 11:16
Paldies, ïoti noderîga info!!
dafne
Re: Bebra dziedzeri
17.10.2006 11:23
kur var nopirkt sho briinumliidzekli - bebra dziedzeru uzleejumu???
Lily
Re: Bebra dziedzeri
17.10.2006 11:26
No medniekiem......aptiekâs, cik es saprotu , netirgo:( Man kolçìis piespçlçja..Nu garða jau ir traka:(!!
dafne
Re: Bebra dziedzeri
17.10.2006 12:13
Kur te ir kaac mednieks?
Re: Bebra dziedzeri
06.11.2006 21:25
Bet varbût kads var pateikt kâ tos bebra dziedzerus sagatavot, ...ne jau viòus òem un çd..
bergita
Re: Bebra dziedzeri
06.11.2006 22:23
varbuut var kads atsaukties kur ir pircis?
Re: Bebra dziedzeri
02.03.2007 12:05
Nopirkt daþreiz var Pçrnavas ielâ, Ilzes Jansones veikaliòâ
savaadi gan
Re: Bebra dziedzeri
02.03.2007 21:15
Ja bebra dziedzeri tik labi der visam, ka tur augstak aprakstits, tad cilveki jau sen staigatu dzivi, veseli, bez audzeejiem mun kaiteem.... savaadi gan
abudabii
Re: Bebra dziedzeri
02.03.2007 21:24
BET vispaar

taada dziedinaassanaas ir ar naaves energgiju, ja tev to vajag- dzer vesela!
aeris
Re: Bebra dziedzeri
03.03.2007 03:09
mjâ... vismaz no konkurçjoðiem bebriem cilvçku tâds uzlçjums notiekti pasargâs, cik saprotu. imo, bet nu tikai IMO, lielâka jçga no grâdîgâ nekâ no tiem dziedzriem (neatbalstu dzerðanu, te vienkârði salîdzinu efektus). katram reìionam ir kaut kâda tâda panaceja, sâkot no íenguru sçklinieriem beidzot ar dzîvâm zivîm un kaltçtâm skudrâm un neviens no tiem nekad nav îsti darbojies (vismaz nav gadîjies dzirdçt/lasît), tik vien kâ placebo efekts un reizçm noder stulbuma ârstçðanâ (kad rçíinu piestâda).
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 23 pieskaita 23?
Ziņa: